สงขลา-รอง ประถมสงขลา 2 นำ ศน.ลงห้องเรียน ดันนโยบาย อ.10อับเดตคุณภาพการศึกษา นร.

สงขลา-รอง ประถมสงขลา 2 นำ ศน.ลงห้องเรียน ดันนโยบาย อ.10อับเดตคุณภาพการศึกษา นร.

วันนี้ 13 ธันวาคม 2566 นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบ น.ส.ชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 พร้อม นางชนิกา ดวงจักร์ และนางสาวนรีนาท ศรีปาน ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านควน โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำและโรงเรียนบ้านเกาะหมี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมเชิงรุก นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการของ สถานศึกษา เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ในการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายจุดเน้น 10 อ.

เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับปฐมวัย (ประเด็น กิจกรรมบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อยฯ, การจัดประสบการณ์แบบไฮสโคป, การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET NT และ RT การวัดและประเมินผลผู้เรียน (Assessment for learning) ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรเข้ารับการนิเทศ หวังเป้าหมายสำเร็จต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา