กาฬสินธุ์ชาวห้วยโพธิ์เดินหน้าตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศวาระตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เดินหน้าสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล

 


วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานประกาศวาระตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพระครูถิระปัญโญภาส เจ้าอาวาสวัดดงสวางใน เจ้าคณะตำบลห้วยโพธิ์ นายสุนทร เจริญพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยโพธิ์ พร้อมด้วยพัฒนาชุมชนอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ด้านการศึกษา ภาคเอกชน ผู้แทนนายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงนามอย่างพร้อมเพรียง


นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เขตพื้นที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ 16 ตำบล มีความหลากหลาย ทั้งในส่วนของสภาพภูมิประเทศ การประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่ ทำให้คุณภาพชีวิตมีความแตกต่าง แต่สิ่งที่จะเป็นตัวเชื่อมที่ดี ที่ทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้น คือหลักเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา โดยอาศัยเครือข่ายทุกด้าน ร่วมกันขับเคลื่อน เช่น ด้านศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายส่วนราชการ รวมทั้งภาคประชาคมร่วมขับเคลื่อน

ซึ่งต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่อง เพื่อที่จะก้าวข้ามความยากจน เช่น โครงการโคกหนองนา มีการปลูกพืชผัก เลี้ยงปลาไว้กิน เป็นต้น
นายสุเทพกล่าวอีกว่า การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา นอกจากจะเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แล้ว ยังจะได้ในเรื่องของสุขภาพ ได้อยู่กับธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ได้ออกกำลังกายในตัว ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไม่ต้องซื้อหาให้ฟุ่มเฟือย และเกิดภาระหนี้สิน

ดังนั้น จึงขอให้กรรมการภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนวาระตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยกันดึงกลุ่มที่ยังติดหล่ม หรือกลุ่มที่ยังไม่ปรับตัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา และอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายส่วนราชการ ท้องถิ่น ภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่ความอยู่ดี กินดี ในมิติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงดัง และก้าวพ้นจากความยากจนดังกล่าว


ด้านนายสุนทร เจริญพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวยโพธิ์กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รับผิดชอบในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


นายสุนทรกล่าวอีกว่า ในโอกาสประกาศวาระตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กร และกลไก 7 ภาคีเครือข่าย เช่น พัฒนาชุมชนอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ด้านการศึกษา และภาคเอกชน ประกาศวาระและลงนามความร่วมมือตำบลเข้มแข็ง ทั้งนี้ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เป็นตำบลที่มีความเข้มแข็ง 3 มิติ คือ ด้านความมั่นคง ด้านความมั่งคั่ง และด้านความยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป