จ.จันทบุรี จัดตลาดนัดคุณธรรม ตลาดนัดความดี ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมในระดับองค์กรพื้นที่จังหวัดเชื่อมโยงเครือข่าย โชว์น้ำพริกกะทิชอง อาหารถิ่น 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น

จ.จันทบุรี จัดตลาดนัดคุณธรรม ตลาดนัดความดี ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมในระดับองค์กรพื้นที่จังหวัดเชื่อมโยงเครือข่าย โชว์น้ำพริกกะทิชอง อาหารถิ่น 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น

วันนี้ ( 14 ก.ย.66 ) ที่โถงแสงจันท์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนภาคประชาสังคม และประชาชนร่วมกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ตลาดนัดความดี ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เป้าหมายให้ “คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย ที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ” จังหวัดจันทบุรี

โอกาสนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีได้มอบเกียรติบัตรย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ระดับต้นแบบ คนดีศรีจังหวัด ที่ผ่านกลไกการคัดกรองจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติและผลงานของบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เกิดการรับรู้ในสังคมอย่างกว้างขวางเป็นแบบอย่างและเป็นแรงจูงใจในการทาความดีแก่บุคคลอื่นในสังคมต่อไป โดยผลการคัดเลือกและมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติประกอบด้วยคนดีศรีจังหวัด จำนวน 2 ราย / บุคคลที่ประพฤติตนตามหลักคุณธรรม 5 ประการ“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” จำนวน 15 ราย / ชุมชนคุณธรรม ระดับต้นแบบ จำนวน 10 ชุมชน /

องค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ จำนวน 14 องค์กร และอำเภอคุณธรรม ระดับต้นแบบ จานวน 10 อำเภอ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ตลาดนัดความดี ได้จัดให้มีนิทรรศการขับเคลื่อนคุณธรรม จาก สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดจันทบุรี และการสาธิตผลิตภัณฑ์ และอาหารพื้นถิ่น จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี และสภาวัฒนธรรมอำเภอ ทั้ง 10 อำเภอ สร้างความรู้ โดยเฉพาะน้ำพริกกะทิชองอาหารพื้นเมือง 1 เมนู 1 เชิดชู อาหารถิ่น ที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานร่วมเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าที่มีความโดดเด่นในอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนจำนวนมาก

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก