“สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับศูนย์การศึกษาทวิภาคีเครือไทย-เทค เป็นกรรมการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติดีเด่น เพื่อรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566”

“สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับศูนย์การศึกษาทวิภาคีเครือไทย-เทค เป็นกรรมการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติดีเด่น เพื่อรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566”

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ตามประกาศคณะรัฐมนตรี​ วันเยาวชนแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2528 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบให้มีวันเยาวชนแห่งชาติขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2528 เพื่อกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) พระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์ จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์

หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล โดยใช้คำขวัญว่า “Participation, Development and Peace” คณะรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญที่ถอดความเป็นภาษาไทยได้ว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”

ทั้งนี้ สมาคมคนของแผ่นดิน ศูนย์การศึกษาทวิภาคีเครือไทย-เทค ได้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงจัดให้เด็กๆ และ โรงเรียนต่างๆเข้าส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก เยาวชนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จำนวน 373 คน

อาทิ
ด.ช.วุฒิภัทร ทองบริบูรณ์​ year6.(ประถมศึกษาปีที่6​ ภาคภาษาอังกฤษ)​รร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

ด.ช. แดนไทย จงวัฒนาไพศาล. y.2 (ประถมศึกษาปีที่2​ ภาคภาษาอังกฤษ)​รร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

น.ส.ศศิรินทร์ เกียรติชัยดำรง​ ปี2
สถาบันIesa ( Institute of Entrepreneurial Science Ayothaya)

ด.ช.เพลงประพันธ์ เหล่าวานิช ป.3/5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ด.ช. อภิเศรษฐ์ สิริพัทรปัณชญา
Grade 6
โรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนต์ รามคำแหง
Ramkhamhaeng Advent international school

ด.ญ. ศศิญดา ไพศาลวงศ์ดี
Grade 3 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์


ด.ญ.ภัคจิรา กิตติรัตนวิวัฒน์​ มัธยมศึกษาปีที่4.​ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

ด.ช.ปัณณวิชญ์ กิตติรัตนวิวัฒน์​ มัธยมศึกษาปีที่2.​ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

ด.ญ.ภัณย์สิชา กิตติรัตนวิวัฒน์ ประถมศึกษาปีที่5รร.สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

นายจัตุมงคล สมศรี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (GIFTED) โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร

นายณัฐกิตติ์ สุขนิรันดร์ฐากูร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (GIFTED)
โรงเรียน หอวัง
เป็นต้น

โดย​ ดร.พัฒนะ​ พัฒนทวีดล​ รองเลขาธิการคณะกรรมการ​การศึกษาขั้นพื้นฐาน​ เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้

 

ที่มา​ :สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม