สมุทรปราการ- “ดร.ยงยุทธ” อดีต สส.สมุทรปราการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประชุมวางแผนต่อยอดแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล”

สมุทรปราการ- “ดร.ยงยุทธ” อดีต สส.สมุทรปราการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประชุมวางแผนต่อยอดแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล”

วันนี้เวลา 13.00 น ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 2 จ.สมุทรปราการ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลตำบลแพรกษา ได้ร่วมประชุมกับทีมผู้บริหารเทศบาลและทีมงานเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์บุญล้อมและคณะ

เป็นการวางแผนใช้ประโยชน์บนที่ดิน 20 ไร่ ซึ่งมีเป้าหมายบนผืนดินผืนนี้ให้เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุ และไร่นาผสมผสาน หรืออารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา โมเดล” แห่งความร่วมมือร่วมใจและความมุ่งมั่นที่จะสร้างผืนดินแห่งนี้ให้เป็นผืนแผ่นดินของท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ของสถานศึกษา

เพื่อให้เกิดผลในมิติต่างๆ ทั้งทางด้านการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง พัฒนาจิตใจ-ร่างกาย ปัญญา ของเด็กนักเรียน ผู้สูงอายุรวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนในการต่อยอดสร้างรายได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้แล้วในอนาคตยังจะเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ของพื้นที่ใกล้เคียง
อันจะเป็นคุณประโยชน์ต่อระบบอาชีวศึกษาของเด็กไทย สังคมผู้สูงอายุและของชุมชนอื่นๆ สืบต่อไป

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน