Breaking News

ปทุมธานี วัดแจ้ง สามโคก จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ได้ยอดเงินถวาย ๔๗๑,๙๙๙.๗๕

ปทุมธานี วัดแจ้ง สามโคก จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ได้ยอดเงินถวาย ๔๗๑,๙๙๙.๗๕
(สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดแจ้ง ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี วัดแจ้งได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖มีพระสมุห์จตุรงค์ ขนุติสาโร เจ้าอาวาสวัดแจ้ง สามโคก (เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ )พร้อมด้วยคุณปรัญสนันท์ เก่งปัญญาทรัพย์หรือคุณนุ่น คุณสุเทพ เผ่าพันธ์ คุณปาริชาติ มั่งม่วงหรือคุณเรียม คุณมุกดา ยินดีคุณศักดิ์ กันนุช (ร่วมกันเป็นประธาน)และคณะศิษย์ยานุศิษย์วัดแจ้ง พี่น้อง ประชาชน เข้าร่วมพิธี สืบเนื่องจากวัดแจ้งได้จัดงานบุญประจำปีประจำปี ๒๕๖๖ โดยงานเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ รวม ๓ วัน และในวันนี้ตรงกับวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ขึ้น ๕ ค่ำเดือน ๕

ทางวัดแจ้งได้จัดงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้นเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์ที่ชำรุดทรุดโทรม โดยทางคณะศิษย์ยานุศิษย์วัดแจ้ง พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อจะนำ ปัจจัยที่ร่วมบริจาคทรัพย์นำไปบูรณะปฏิสังขรณ์ กุฏิสงฆ์ที่ชำรุดทรุดโทรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ยอดปัจจัยทั้งสิ้น ๔๗๑,๙๙๙.๗๕ (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ด้านคุณวรรณ คณะศิษย์ยานุศิษย์ วัดสิงห์ได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า

ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทางคณะประธาน ทอดผ้าป่าสามัคคี และคณะศิษย์ยานุศิษย์วัดแจ้งและพี่น้องประชาชนที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันบริจาคทรัพย์สิน เพื่อจะนำปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์ที่ชำรุดทรุดโทรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและทางวัดได้จัดงานบุญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๖ ก็ผ่านไปด้วยดีมีคณะศิษย์ยานุศิษย์พี่น้องประชาชนทั้งใกล้และไกลต่างมาเที่ยวที่วัดแจ้งทำให้ทุกคืนมีประชาชนมาทำบุญกันอย่างคึกคัก
สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งครอบครัว สิ่งใดก็ให้สมหวังปรารถนาทุกประการ

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน