Breaking News

ปทุมธานี พิธีตัดปอยผมนาค โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๑๓๘ รูป เพื่อถวายพระราชกุศล

ปทุมธานี พิธีตัดปอยผมนาค โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๑๓๘ รูป เพื่อถวายพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เกียรติมาเป็นประธาน (ฝ่ายฆราวาส) พิธีตัดปอยผมนาคโครงการ อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๑๓๘ รูป เพื่อถวายราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช


บรมนาถบพิตร ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ และเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้าเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยพลเรือตรีเบญจพล หรูสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ และประชาชนเข้าร่วมพิธี กันเป็นจำนวนมาก มีพระปลัดสุชาติ ฐฺานจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม วรวิหารประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (ประธานฝ่ายสงฆ์ )


โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงคุณอันประเสริฐและเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระอธิษฐาธิราชเจ้าเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์ของโครงการมีดัวนี้ ๑.เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติและถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๒.เพื่อให้กุลบุตรและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสำนึกรักหวงแหนประเทศไทยและเชื่อมั่นในความเป็นเอกราชชาติไทยและรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป ๓. เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคีความสมานและฉันในหมู่มวลพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกกลุ่มและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนคนรุ่นหลังจึงได้ถือปฏิบัติตามโอกาสต่อๆไป ๔. เพื่อให้กุลบุตรและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์แห่งพระราชาเพิ่มมากขึ้น

๕.เพื่อให้กุลบุตรและอุตสาหกรรมทั้งหลายได้มีโอกาสใกล้ชิดและสินทรัพย์ในสถาบันชาติพระพุทธศาสนาและซึมซับในสถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ทุกๆพระองค์ และ ๖.เพื่อให้กุลบุตรและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีโอกาสใกล้ชิดและซึมซับหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาและได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลสะสมเป็นบารมีสืบต่อไปโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯมีระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอุปสมบท ๑๐๐ ท่านมาจากส่วนต่างๆ และในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.จะมีพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานฯ
เวลา ๑๒.๐๐ น.พิธีบรรพชา
และ เวลา ๑๔.๐๐ น.พิธีอุปสมบท(สวดญัตติ)ตามอุโบสถต่างๆ และเวลา ๑๘.๐๐ น.อบรมพระใหม่และทำวัตรเย็นนอกจากนี้ โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ รูปเตรียมเป็นพระภิกษุในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน