Breaking News

จันทบุรี-ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก

จันทบุรี-ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก

บ่ายวันนี้ ( 24 มี.ค.66 ) ที่ห้องประชุมตากสิน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะเดินทางมาติดตามสถานการณ์ และการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกที่จันทบุรีโดยนายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนเกษตรกร ผู้แทนกลุ่มสหกรณ์ ผู้แทนผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ เกษตรกรและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และสรุปผลการบูรณาการขับเคลื่อนและบริหารจัดการผลไม้ของเกาตรกรจังหวัดจันทบุรีในฤดูกาลผลิตปี 2566 ทั้งนี้สถานการณ์ผลไม้จังหวัดจันทบุรี ทุเรียน มังคุด เงาะ และ ลองกอง คาดการจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณร้อยละ 3.12 เนื้อที่ผลผลิตรวมประมาณ 430192 ไร่

โดยคาดการทุเรียน จะให้ผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 5.12 ประมาณ 506138 ตัน / มังคุดจะให้ผลผลิตลดลงจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 3.07 โดยมีปริมาณออกสู่ตลาดประมาณ 112437 ตัน / เงาะคาดการว่าผลผลิตจะลดลงจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 2.56 ปริมาณผลผลิตรวมประมาณ 87123 ตัน และลองกองคาดว่าปริมาณผลผลิตลดลงประมาณร้อยละ 8.55 ปริมาณผลผลิตรวมประมาณ 13257 ตัน อย่างไรก็ตามจังหวัดจันทบุรีได้มีมาตรการในการควบคุมคุณภาพผลผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำไว้แล้วอย่างครอบคลุม ส่งผลให้ผลผลิตที่เริ่มเก็บเกี่ยวในปัจจุบันมีราคาสูงเป็นที่พอใจของเกษตรกร


โอกาสนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์ด้านการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจที่ตำบลเขาบายศรี อ.ท่าใหม่ พร้อมเปิดฤดูผลไม้ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ติดตามสถานการณ์ด้านการส่งออกทุเรียน โรงคัดบรรจุที่ได้รับมาตรฐาน GMP ขั้นตอนการรวบรวม คัดแยก ตรวจสอบความปลอดภัยทางสุขอนามัย ก่อนบรรจุทุเรียนเพื่อส่งออก พบปะหารือเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในมาตรการป้อมปรามทุเรียนอ่อน ปี 2566 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการตรวจก่อนตัด วัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งเนื้อทุเรียนที่ เทศบาล
ตำบลสองพี่น้อง อ.ท่าใหม่

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก