(สุรินทร์) มทบ.25 จัดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2566” ณ ลานสโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน

(สุรินทร์) มทบ.25 จัดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2566” ณ ลานสโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน

วันที่ 17 มีนาคม 2566 พลตรีสาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 มอบหมายให้ พันเอก ชินวิช เจริญพิบูลย์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2566” ณ ลานสโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 ส่งผลให้ในห้วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมมีอากาศร้อนอบอ้าวและแห้ง ความชื้นในอากาศมีน้อยและมีอากาศร้อนจัดเป็นบางวัน ทำให้ปริมาณน้ำที่เก็บกักในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนหลักระเหยอย่างรวดเร็ว จนทำให้ปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่

โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค กองทัพบก จึงได้เชิญหน่วยงานภาคี โดยการนำศักยภาพของหน่วยงาน อันได้แก่ กำลังพล ทรัพยากรเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆมาตรวจสภาพความพร้อม ในการเตรียมการช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยึดตัวอุปกรณ์ ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง รวมถึงบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 25 ได้ดำเนินการตรวจความพร้อมรถบรรทุกน้ำ ของชุดปฏิบัติการและรถบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานต่างๆ 10 หน่วยงาน

ประกอบไปด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 25 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 พร้อมทั้ง ตรวจสภาพควันดำยานพาหนะ เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 รวมทั้งจัดกิจกรรม นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการน้ำในการอุป โภคบริโภค ณ วัดโคกออินทาราม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ