Breaking News

จันทบุรี-ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2566 – 2570 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีไปสู่การปฏิบัติ

จันทบุรี-ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2566 – 2570 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีไปสู่การปฏิบัติ

วันนี้ ( 26 ม.ค.66 ) ที่ห้องประชุมพลอยจันท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2566 – 2570 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งนี้ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ซึ่งมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กำหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์ เรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปี 2566 ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ และนโยบายของรัฐบาล จำนวน 7 ประเด็น

ได้แก่ 1.การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG / 2.การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด – 19 /3.การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขและสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ / 4.สังคมสูงวัยกับวิถีชีวิตในอนาคต / 5.การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล / 6.การส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย และ 7.ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ และเรื่องสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 ประเด็น คือ 1.BCG เศรษฐกิจยุคใหม่ / 2. Tech and Innevation นวัตกรรมไฮ เทคโนโลยี / 3.Health Care ความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับโลก และ 4. Thai Soft Power ความเป็นไทยสู่สากล

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก