Breaking News

ปทุมธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา ดูแลรักษาทำความสะอาดโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ปทุมธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา ดูแลรักษาทำความสะอาดโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.66 เวลา 09.30 น. ที่ โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานนำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (วันทีระลึกถึงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทย) พร้อมด้วย นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายก อบจ.ปทุมธานี และคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาทำความสะอาดของบริเวณโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่ ฟื้นฟูลำคลองให้ใสสะอาด สวยงามต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ชาวขำ/รายงาน