Breaking News

จันทบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ Kick off “ชาวจันท์ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์พร้อมส่งมอบหมวกนิรภัยให้แก่ผู้ที่สั่งจองหมวกนิรภัยตามโครงการ และปล่อยขบวนรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย

จันทบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ Kick off “ชาวจันท์ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์พร้อมส่งมอบหมวกนิรภัยให้แก่ผู้ที่สั่งจองหมวกนิรภัยตามโครงการ และปล่อยขบวนรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย

วันนี้ ( 21 ธ.ค.65 ) ที่ บริเวณโถงแสงจันทร์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนภาคประชาสังคมร่วมกิจกรรมรณรงค์ Kick off “ชาวจันท์ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด 10 อำเภอ 81 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา และส่งมอบหมวกนิรภัยให้แก่ผู้ที่สั่งจองหมวกนิรภัยตามโครงการเพื่อนำไปใช้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และปล่อยขบวนรณรงค์ รถจักรยานยนต์ของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการในศาลากลางจังหวัดจันทบุรีและใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ

ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นอย่างมาก ได้มีการกำหนดให้เป็น”วาระจังหวัด” ซึ่งมีการขับเคลื่อนงานมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามจังหวัดยังคงมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนค่อนข้างมาก โดยสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในแต่ละครั้ง ก็เกิดจากผู้ที่ขับขี่รถมีความประมาท ขับรถเร็ว ดื่มสุราหรือของมีนเมาในขณะขับรถ ตัดหน้ากระชั้นชิด โดยส่วนใหญ่มักก็จะเกิดกับผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ และความรุนแรงก็มักจะเกิดกับผู้ที่ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย หากวิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่าเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่แทบจะทั้งสิ้น ดังนั้นปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดจันทบุรี จึงเป็นปัญหาที่เราทุกคนทุกหน่วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาต่าง ๆ จะต้องร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึก ด้านวินัยจราจร ซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการขับขี่ที่มีความปลอดภัยในอนาคต โดยทุกภาคส่วนจะต้องบูรณาการความร่วมมือกัน ในการรณรงค์ กระตุ้นเตือนในทุกมิติ และในทุกวาระโอกาสอย่างต่อเนื่องจริงจัง จึงจะเกิดผลเป็นรูปธรรม สำหรับการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกันกระตุ้น สร้างความตระหนักในความปลอดภัยให้เกิดแก่พี่น้องประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชน ให้เกิดเป็นวินัยแห่งความปลอดภัยในอนาคต

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก