Breaking News

ระยอง-โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ อ่างเก็บน้ำเขางวงช้าง ตำบลชากบก และพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

ระยอง-โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ อ่างเก็บน้ำเขางวงช้าง ตำบลชากบก และพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขางวงช้าง ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยมี อาจารย์หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว จาก ม.บูรพา เป็นผู้กล่าวรายงานฯ

นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวว่า นการเปิดประชุมในวันนี้
จังหวัดระยอง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขางวงช้าง ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน


1. เพื่อสำรวจและศึกษาศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขางวงช้าง ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
2 เพื่อศึกษาแนวคิดและกำหนดรูปแบบองค์ประกอบของการพัฒนาโครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขางวงช้าง ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน


3 เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดวางผังพื้นที่ ภูมิทัศน์และกิจกรรมการดำเนินกิจกรรมของอ่างเก็บน้ำ เขางวงช้าง ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และพื้นที่เชื่อมโยงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ ความต้องการของนักท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่
4 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการท่องเที่ยว ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินและการลงทุน ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมและด้านการจราจรและโลจิสติกส์ เป็นต้น ในการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขางวงช้าง ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน


5 เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขางวงช้าง ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และพื้นที่เชื่อมโยง ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินการ รูปแบบการลงทุน การประเมินความเสี่ยงของโครงการ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและกำหนดแนวทางในการพัฒนาที่ดินในเขตพื้นที่ศึกษาในอนาคต
6. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
โครงการนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อสำรวจและศึกษาศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขางวงช้าง ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน จะดำเนินการการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในด้านต่างๆ

อาทิ ด้านการท่องเที่ยว ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินและการลงทุน ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมและด้านการจราจรและโลจิสติกส์ เป็นต้น นำมาสู่การจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขางวงช้าง ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินการ รูปแบบการลงทุน


การประเมินความเสี่ยงของโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและกำหนดแนวทางในการพัฒนาที่ดินในเขตพื้นที่ศึกษาในอนาคต ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาก่อนการวางแผนและตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ และเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาหรือเป็นข้อมูลต่อไปในอนาคต และช่วยลดผลกระทบด้านลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับโครงการ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน