Breaking News

เชียงใหม่-สัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน (Aviation Tourism) และการสร้างเครือข่ายสนามบินขนาดเล็กทั่วประเทศ

เชียงใหม่-สัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน (Aviation Tourism) และการสร้างเครือข่ายสนามบินขนาดเล็กทั่วประเทศ

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่สมาคมการบินภาคเหนือ จัดสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน (Aviation Tourism) และการสร้างเครือข่ายสนามบินขนาดเล็กทั่วประเทศ โดยมี ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย ดร.ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายดำรงค์ องอาจ นายกสมาคมการบินภาคเหนือ วิทยากร ท่านผู้แทนสมาคมการบินทั่วประเทศ ผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่า กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสันทนาการที่เชื่อมโยงกับกีฬา   และเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวสู่ศูนย์กลางการบินแบบทั่วไป (General Aviation) การสร้างอาชีพใหม่ด้านศูนย์ซ่อมบำรุง รวมถึงการเป็นเมืองการบินภาคเหนือในอนาคต นอกจากจะสร้างการจ้างงาน ยกระดับรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้รักการบินได้มาเรียนรู้พัฒนาการ เทคโนโลยี ด้านการบิน และประวัติศาสตร์การบินของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้  ส่งเสริมให้เยาวชน ได้เข้าถึงและมีแรงบันดาลใจในเรื่องของด้านการบิน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ และสร้างความรู้ด้านกิจกรรมอากาศยานในภาคเหนือ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนและมีกิจกรรมร่วมกันในระดับนานาชาติ

จึงเห็นด้วยและสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้อากาศยาน  ก็จะเป็นการสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ในนามของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยขับเคลื่อน โครงการสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงอากาศยานและการสร้างเครือข่ายสนามบินขนาดเล็กทั่วประเทศ และการต่อยอดงานเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอากาศยานในระดับนานาชาติในอนาคตต่อไป

นายดำรง องอาจ นายกสมาคมการบินภาคเหนือ กล่าวว่า การบินทั่วไป (General Aviation) เป็นรูปแบบการบินที่ไม่ได้ใช้อากาศยานทางทหารและการบินพาณิชย์ ภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพสูงมากในการส่งเสริมสู่การบินทั่วไปเพื่อการท่องเที่ยว เพราะปัจจุบันมีธุรกิจท่องเที่ยวแบบร่มบิน ร่มร่อน รวมถึงบอลลูนจำนวนมากเป็นกิจกรรมทางอากาศที่สามารถส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างแรงบันดาลใจด้านการบินให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้าสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านการบิน

ทั้งนี้ การบริการนำเที่ยวโดยใช้อากาศยานขนาดเล็กเป็นพาหนะ เริ่มเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวในการชมทัศนียภาพและได้รับประสบการณ์ จากด้านบน ลงสู่ ภาคพื้นโดยยานพาหนะที่นิยม เช่น เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินน้ำ แฮงไกลเดอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางอากาศที่เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ทางภาคเหนือเราด้วยที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

การนำอากาศยานขนาดเล็กมาใช้เพื่อการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทยยังมีข้อจำกัดหลายอย่างที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับสากลแล้วปัจจุบันประเทศที่นิยมในเรื่องของการใช้อากาศยานขนาดเล็กเพื่อการท่องเที่ยวคือประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเพื่อชมทัศนียภาพ ได้แก่ หมู่เกาะฮาวาย ซึ่งมีบริการนำเที่ยวด้วยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมภูมิทัศน์ อันสวยงาม และทำให้รู้สึกใกล้ชิดกับทัศนียภาพของพื้นที่ที่มีมุมมองแตกต่างจากการนั่งอากาศยานโดยสารของสายการบิน และคาดว่าในอนาคตในพื้นที่อาเซียน และจีนจะขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 500 บริษัท

ปัจจุบันจังหวัดที่ผู้คนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน คือ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดเชียงใหม่ และหากขยายต่อยอดสู่แหล่ง ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในจังหวัดที่มีเครือข่ายสนามบินเล็กเพิ่มขึ้น ก็จะเป็นการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ให้กับการท่องเที่ยวก็จะก่อให้เกิด
ความเข้มแข็งและการเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นชุมชน ณ จุดหมายปลายทางได้

ดังนั้น การจัดโครงการสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงอากาศยานและการสร้างเครือข่ายสนามบินขนาดเล็กทั่วประเทศ จึงมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเชิงกฎระเบียบ โอกาสทางธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายนักบิน และ
สนามบินทั่วประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพสร้างเครือข่ายด้านธุรกิจการบินทั่วไป บุคคลที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการยกระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจอากาศยานทั่วไปในระดับนานาชาติในอนาคต อันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวด้านธุรกิจการบินในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการผลิตบุคลากรและเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบินในอนาคต

ประการสำคัญเป้าหมายในอนาคตคือการส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์กลางของการบินทั่วไปครอบคลุม การบินส่วนบุคคล, การบินช่วยเหลือทางการแพทย์, อากาศยานไร้คนขับ,การฝึกบิน, การบินเช่าเหมาลำทั้งในรูปแบบ Air charter และ Air taxi,การบินของ Private Jet, การ บินแบบ Corporate aviation, สมาคมการบินหรือ Aeroclub, การบินชมภูมิประเทศ, การบินถ่ายภาพทางอากาศ,การบินเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือเป็นต้น

นอกจากนี้สมาคมฯยังได้จัดงาน เชียงใหม่แอร์โชว์ 2022 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 ที่สนามบินเชียงใหม่แอร์สปอร์ต เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการนำอากาศยานที่เป็นการบินทั่วไปได้แก่ อากาศยานขนาดเล็ก โดยเฉพาะเครื่องบินขนาดเล็กเช่น เชสน่า หรือ คาราแวน Gyrocopter เฮอร์ริคอปเตอร์ บอลลูน มากกว่า 30 อากาศยาน

อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เชียงใหม่-ภาคเหนือเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตบุคลากร และสร้างงานเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบิน
ทั่วไปที่จะประกอบ ซ่อม สร้าง การฝึกอบรมด้านการบินในพื้นที่ในอนาคต ประการสำคัญคือการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้ต่อพื้นที่ต่อไป

นภาพร/เชียงใหม่