Breaking News

จันทบุรี ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่ ส่งเสริม สนับสนุนแผนงาน โครงการตอบสนองความต้องการของประชาชน บูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน

จันทบุรี ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่ ส่งเสริม สนับสนุนแผนงาน โครงการตอบสนองความต้องการของประชาชน บูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน

วันนี้ ( 24 พ.ย.65 ) ที่ ที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน สมาคม องค์กรการกุศล และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่ และประชุมบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแผนงาน โครงการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน พบผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนประชาชน

รับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการความช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำเสนอข้อมูล TPMAP และ ThaiQM ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice โอกาสนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีมอบรถจักยานแก่เด็กนักเรียนจำนวน 10 คัน และมอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านจำนวน 75 ถุง / สมาคม องค์กร และภาคเอกชน อาทิ สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรีมอบทุนการศึกษา / มูลนิธิส่งเสริมหลักเมืองจันทบุรีมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนในพื้นที่ / สำนักงานพัฒนาชุมชนมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนในพระราชูปถัมภ์ / พัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์มอบทุนสงเคราะห์เด็กยากจน

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตายาวฟรีแก่ผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสายตา หน่วยงานต่าง ๆ ออกให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบทอย่างครอบคลุมทุกมิติ แจกเมล็ดพันธุ์พืชและกล้าไม้ บริการตรวจรักษาโรคและแจกเวชภัณฑ์ยา บริการอุดฟัน ถอนฟัน ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย ชี้แนะความรู้เรื่องแรงงาน หลักประกันสังคม ส่งเสริมอาชีพต่างๆ จดทะเบียนคนพิการ การจัดแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้า โอท็อป สินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บริการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ บริการตัดผมและเสริมสวย บริการทำหมัน สุนัข และแมว ซึ่งการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก