Breaking News

สระบุรี/ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี/ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน”รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

สระบุรี/ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี/ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน”รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. จังหวัดสระบุรี ประชุมครั้งที่ 1/ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีประธานคณะกรรมการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน”รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566


มีนายว่าที่ร้อยเอก สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีร่มประชุม ความเป็นมาของวัล”สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” หรือ Princess Maha Chakri Award คือพระราชทานระดับนานาชาติที่มีเกียรติยศสูงยิ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดซูเกียรติครูดีเด่นในระดับการศึกษาพื้นฐานของประเทศในอาเชียนและติมอร์-เลสเต จำนวน 13 ประเทศ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงพระปรีชาและมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี “ดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดให้มีการพระราชทานรางวัลครั้งแรก ในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ
5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2554 และเนื่องในโอกาสวันครูโลก ประจำปี 2558 และจะมีการคัดเลือกในทุกๆ 2 ปี


โดยคณะอนุกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อของแต่ละรายหลักเกณฑ์วิธีสรรหาและคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดสระบุรีมีการสรรหาและเสนอชื่อครูเข้าคัดเลือกได้เสนอชื่อตามลำดับได้แก่นางเสาวนีย์ คงสม ครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์ ) สพป.สระบรีเขต1 ส่งโดยสานศึกษา และนายประวิทย์ บุญต้น ข้าราชการบำนาญ ส่งโดยลูกศิษย์

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน