Breaking News

ตราด- มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและจังหวัดตราดดำเนินโครงการ “แว่นตาสูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

ตราด- มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและจังหวัดตราดดำเนินโครงการ “แว่นตาสูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

 


(9-11-65) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการ “แว่นตาสูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เหล่ากาชาดจังหวัดตราด และจังหวัดตราด ร่วมกันจัดขึ้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด


นางสาวปริยา อังสุวร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชกระแสรับสั่งต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิเด็ก เกี่ยวกับแว่นสายตาผู้สูงวัยว่า ยังไม่มีหน่วยงานใดช่วยดำเนินการให้เป็นไปพระราชประสงค์อย่างแม้จริง ทั้งนี้ ทรงเล็งเห็นว่า หากผู้สูงวัยต้องกาเลี้ยงดูเด็ก แต่ตามองเห็นได้ไม่ชัดเจน จะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งหารือกับห้างแว่นท็อปเจริญ

ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการดำเนินงานตรวจสายตา และประกอบแว่นแก่เด็กยากไร้ ในถิ่นทุรกันดาร จัดทำโครงการ“แว่นตาสูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ดำเนินการร่วมในการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป เพื่อให้ผู้สูงวัยที่ยากไร้ ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งได้ดำเนินโครงการนี้มาอย่างตอเนื่อง โดยการดำเนินโครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในการโดยขอให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ประสานภาคีเครือข่าย เข้ามาช่วยคัดกรองผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไปจำนวน 400 คน และมีปัญหาทางด้านสายตาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้/….

ภาพ/ข่าว นายพงศนริศร์ กิจจานนท์ ผู้สื่อข่าว จ.ตราด