Breaking News

กอ.รมน.เลย บูรณาการร่วมตรวจร้านขายดอกไม้เพลิง เทศกาลลอยกระทง ปี 65

กอ.รมน.เลย บูรณาการร่วมตรวจร้านขายดอกไม้เพลิง เทศกาลลอยกระทง ปี 65

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 พ.อ.พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล รอง ผบ.มทบ.28/รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย (ท.) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดเลย บูรณาการร่วม ฝ่ายปกครอง, ตำรวจ, ศดธ.จ.เลย, สคบ.จ.เลย และสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกไม้เพลิง ปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้

ทั้งนี้ เนื่องจากทุกๆ ปี จะปรากฏข่าวตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็ก จากการเล่นดอกไม้เพลิงทำให้ได้รับบาดเจ็บ ถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ หรือในบางครั้งอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย ประกอบกับมีการลักลอบจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย และรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค เกี่ยวกับอันตรายของสินค้าดังกล่าว

บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย