Breaking News

พาณิชย์เลย ปล่อยขบวนรถคาราวานสินค้า ตามโครงการพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน

พาณิชย์เลย ปล่อยขบวนรถคาราวานสินค้า ตามโครงการพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.65 นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย เป็นประธานปล่อยขบวนรถคาราวานสินค้าตามโครงการพาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค) จังหวัดเลย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2565 ระยะเวลา 60 วัน วันละ 8 จุด รวมทั้งสิ้น 240 จุด ซึ่งครอบคลุมในท้องที่ทุกตำบล ทุกอำเภอของจังหวัดเลย โดยให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ไม่น้อยกว่า 80 รายกร แบ่งเป็น 6 หมวด ได้แก่ 1.หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 2.หมวดซอสปรุงรส 3.หมวดของใช้ประจำวัน 4.หมวดผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย 5.หมวดผลิตภัณฑ์ซักล้าง 6. หมวดยารักษาโรค

โดยมีสินค้าบางรายการขายต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป ประมาณร้อยละ 20-70 เช่น หมูเนื้อแดงราคา 160 บาท/กิโลกรัม น่องไก่ติดสะโพก ราคา 65 บาท/กิโลกรัม ไข่ไก่เบอร์ 3 ราคา 95 บาท/แผง น้ำตาลทรายราคา 20 บาท/กิโลกรัม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาวะค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และในสถานการณ์ปัจจุบัน ช่วยให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในราคาประหยัดได้มากขึ้น อีกทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคครัวเรือน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอีกด้วย

ทั้งนี้ ได้กำหนดจำหน่ายสินค้า ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. จำนวน 8 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง (บขส.เลย) จุดที่ 2 บริเวณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง จุดที่ 3 ตลาดสดหนองผักก้าม (ถนนเลย-เชียงคาน) ตำบลกุดป่อง จุดที่ 4 วัดศรีภูมิ ชุมชนบ้านแฮ่ ตำบลกุดป่อง จุดที่ 5 บริเวณหน้า อบต.เมือง ตำบลเมือง จุดที่ 6 วัดศรีสว่างเทพอรุณ บ้านโพนไทร หมู่ 9 ตำบลเมือง จุดที่ 7 วัดวารินทราวาส บ้านน้ำภู หมู่ 4 ตำบลเมือง จุดที่ 8 บ้านเอื้ออาทร หมู่ 7 ตำบลเมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย