Breaking News

ขอนแก่น-กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ขับเคลื่อน ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุนลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร

ขอนแก่น-กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ขับเคลื่อน ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุนลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดยนายชัยยศ หาญอมร อชค. และนายพงศกร เรืองมนตรี ช.อฟอ.-1 ร่วมกล่าวต้อนรับคณะ พร้อมด้วยนายสังวาล พรมสำลี กธอ-ฟ. และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน อฟอ. , อชค. และ อสค. ร่วมต้อนรับคณะหัวหน้าส่วนราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำฯ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่มีส่วนได้ส่วน เสียรอบพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

นำโดย นายปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภออุบลรัตน์ จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูเชิงประจักษ์งานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร (Hydro-Floating Solar Hybrid) กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ (MWac) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานภารกิจของ กฟผ. พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงไฟฟ้ากับ หัวหน้าส่วนราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ โดยร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและภารกิจในภาพรวมของ กฟผ.เขื่อนสิรินธร จาก นายอาทิตย์ พรคุณา วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ.

และฟังการบรรยายเรื่อง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (Hydro-Floating Solar Hybrid) กำลังผลิตไฟฟ้า 25 เมกะวัตต์ (MWac) จาก นายชนินทร์  สาลีฉันท์ วศ.11 อพพ. ณ อาคารช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
จากนั้น ได้นำคณะฯ ลงแพท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลก ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร พร้อมเยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway) อาคารสิรินธารประภากร อีกด้วย