Breaking News

สุโขทัย-ยุติธรรมชุมชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สุโขทัย-ยุติธรรมชุมชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 โดยมีนางชมนารถ ดิสสงค์ ยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ทำการกล่าวรายงานโครงการดังกล่าว มีดร.ฐิติพันธุ์ มนูจันทรัถ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ทั้ง 9 อำเภอในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย จำนวน 90 ศูนย์ เพิ่มทักษะในการเฝ้าระวัง ป้องกันอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในชุมชน รวมทั้งการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่อยู่ระหว่างการแก้ไขฟื้นฟูฯ มิให้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ มีส่วนช่วยให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกปลอดภัย ตลอดจนสังคมมีความสงบสุขมากขึ้น

โดยอบจ.สุโขทัย สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาอาชกรรมและร่วมกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมไพลิน ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย