Breaking News

พิจิตร -ชมรมผู้สูงอายุอำเภอทับคล้อเตรียมพร้อมกิจกรรมปี2566

พิจิตร -ชมรมผู้สูงอายุอำเภอทับคล้อเตรียมพร้อมกิจกรรมปี2566

ที่วัดเขาทรายอำเภอทับคล้อเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอำเภอทับคล้อได้จัดให้มีเวทีประชุมสรุปผลการดำเนินเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอำเภอทับคล้อประจำปี2565 และร่วมกันเสนอแผนปฏิบัติงานชมรมผู้สูงอายุอำเภอทับคล้อ ประจำปี2566 พร้อมบูรณาการแผนงาน พลังบวร ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอทับคล้อ และการคัดเลือกคลังปัญญา ๑๑ สาขา เพื่อเชิดชูเกียรติในเวทีชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร โดยมีพระครูพิริยสาธุกิจ รองเจ้าอาวาสวัดเขาทราย /เจ้าคณะตำบลเขาทราย ได้เป็นประธาน และนำเสนอแผนการดำเนินงานของคณะสงฆ์ 6 กิจกรรมของท่านเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร นายธะเนตร เอื้อเฟื้อพันธุ์ สาธารณสุขอำเภอทับคล้อ มอบนโยบายและการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ

นายยุทธ ศรีทองสุข ผู้ช่วย ส..ส.ตัวแทนส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพิจิตร เขต2 กับการสนับสนุนกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ นายวิโรจน์ บุญมาก ผอ.รพ.สต.เขาทราย ได้สรุปผลงานการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุทั้ง9 ชมรมของอำเภอทับคล้อ หลังจากนั้นนายชนะ สมัครการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุทุกคนที่ร่วมกันเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนทำให้แผนปฏิบัติงานปี 2566 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ในวันนี้ ขอให้พลังผู้สูงอายุอำเภอทับคล้อดำเนินงานด้วยความเข้มแข็ง สุขภาพดี รักกันมีความสามัคคีและมีจิตใจที่ดีงามต่อไป


ยุทธ ศรีทองสุข/มนสิชา คล้ายแก้ว