Breaking News

(สุรินทร์) อำเภอปราสาทจัดกิจกรรมโครงการ “กองทุนอำเภอปราสาท ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

(สุรินทร์) อำเภอปราสาทจัดกิจกรรมโครงการ “กองทุนอำเภอปราสาท ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. อำเภอปราสาทจัดกิจกรรมโครงการ “กองทุนอำเภอปราสาท ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พิธีมอบเบี้ยยังชีพรายเดือนพร้อมถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากจนที่ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ และ พิธีส่งมอบเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน มิติด้านความเป็นอยู่ (ที่อยู่อาศัย) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามแนวทางขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ศจพ.อ.ปราสาท ณ หอประชุมอำเภอปราสาท โดย นายกองโท เสนีย์ มะโน นายอำเภอปราสาท มอบหมายให้ นางรัชนีกร สวัสดิ์พูน ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธีฯและผู้มีเกียรติ ร่วมมอบเบี้ยยังชีพรายเดือนๆละ 300 บาท จำนวน 3 เดือน รวม 900 บาท พร้อมถุงยังชีพ 500 บาท ให้แก่ ผู้ยากจน ที่ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ จำนวน 36 ราย รวมเป็นเงิน 50,400 บาท จากนั้นประธานในพิธีฯ รับมอบเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน มิติต้านความเป็นอยู่ (ที่อยู่อาศัย) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงซ่อมแซม สร้างบ้าน นำร่องตำบลละ 1 หลัง รวม 16 หลังๆละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาท

โดยมีหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ 1.กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปราสาท (พชอ.) จำนวน 80,000 บาท 2.กิ่งกาชาดอำเภอปราสาท จำนวน 80,000 บาท จากนั้น ประธานในพิธีฯ ได้ส่งมอบเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน มิติด้านความเป็นอยู่ (ที่อยู่อาศัย) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงซ่อมแซม สร้างบ้าน รวม 16 หลัง ให้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ดังนี้ 1.ตำบลกังแอน 2.ตำบลเชื้อเพลิง 3.ตำบลทมอ 4.ตำบลโคกยาง 5.ตำบลบ้านไทร 6.ตำบลกันตวจระมวล 7.ตำบลตาเบา 8.ตำบลหนองใหญ่ 9.ตำบลบ้านพลวง 10.ตำบลโคกสะอาด 11.ตำบลโชคนาสาม 12.ตำบลตานี 13.ตำบลปรือ 14.ตำบลทุ่งมน 15.ตำบลสมุด 16.ตำบลปราสาททนง สำหรับ โครงการ “กองทุนอำเภอปราสาท ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ตั้งกองทุนช่วยเหลือครัวเรือนยากจนที่สามารถพัฒนาได้และต้องสงเคราะห์ ทั้ง 5 มิติ โดยขอรับการบริจาคสมทบกองทุน คนละ 10 บาท หรือตามกำลังศรัทธา ซึ่งได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาปราสาทไว้ สำหรับผู้ที่บริจาคจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีได้ โดยมีนายเชี่ยวชิต สวดธรรมกิตติ์ พัฒนาการอำเภอปราสาท กล่าวรายงาน

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ