นราธิวาส-นายอำเภอเมืองนราธิวาส เปิดกิจกรรม “ตลาดนัดพอเพียง อนุรักษ์ภูมิปัญญา พัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจยั่งยืน”

นราธิวาส-นายอำเภอเมืองนราธิวาส เปิดกิจกรรม “ตลาดนัดพอเพียง อนุรักษ์ภูมิปัญญา พัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจยั่งยืน” ของ อบต.โคกเคียน พร้อมเปิดศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตำบลโคกเคียน และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชายหาดบ้านทอน

นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เปิดกิจกรรม “ตลาดนัดพอเพียง อนุรักษ์ภูมิปัญญา พัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจยั่งยืน” ที่บริเวณศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตำบลโคกเคียน (ชายหาดบ้านทอน) อำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมกล่าวว่า ตลาดนัดพอเพียงฯ อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบไว้ในปีงบประมาณ 2565 ภายใต้รูปแบบ “เต็มที่ ใส่ใจ ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนานราฯ บ้านเรา” มุ่งเน้นการทำงานอย่างเต็มความสามารถ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน การสนองตอบนโยบายรัฐบาล แก้ไขปัญหาความยากจน “คนนราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

“…การจัดกิจกรรมฯ ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชายหาดบ้านทอน จังหวัดนราธิวาสมีศักยภาพในการท่องเที่ยว เดินทางสะดวก มี มีเที่ยวบินตรงมายังนราธิวาส มีสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เชื่อว่าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากขึ้น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชน…”

ด้านนายสญชัย นิลจันทร์ รองนายกองค์การบริการส่วนตำบลโคกเคียน (อบต.โคกเคียน) กล่าวว่า ทาง อบต.โคกเคียน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กิจกรรมตลาดพอเพียงฯ ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด เพิ่มรายได้แก่กลุ่มอาชีพ ประชาชนให้มีรายได้และการจำหน่ายเพิ่มขึ้น ตลอดจนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดบ้านทอน อีกทั้งเปิดศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตำบลโคกเคียน เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาด ในวันนี้เป็นเพียงการจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงฯ ตามโครงการฯ หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้ว ในอนาคตอาจมีการเปิดตลาดเป็นประจำทุกเดือน

สำหรับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตำบลโคกเคียน (ชายหาดบ้านทอน) เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่ตำบลโคกเคียน อาทิ ผลิตภัณฑ์จากเส้นกระจูด เรือกอและจำลอง งานผ้าบาติก เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 062-0607069


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส