สุโขทัย-ทำ (one) ต้องได้มากกว่า (1) ยกทัพเร่งขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอศรีสัชนาลัย

สุโขทัย-ทำ (one) ต้องได้มากกว่า (1) ยกทัพเร่งขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอศรีสัชนาลัย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสัชนาลัยและภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีภาคีเครือข่ายที่สำคัญในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการคือ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอศรีชนาลัย โดยมีนายสมนึก สุกอร่าม ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอศรีสัชนาลัย และคณะกรรมการเครือข่ายฯ ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 132 ถุง เป็นเงิน จำนวน 66,000 บาท โดยมอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสัชนาลัยเป็นผู้จัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ ครัวเรือนตกเกณฑ์อำเภอศรีสัชนาลัย จำนวน 132 ครัวเรือน

โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนผ่าน 4 แนวทาง 1 เงื่อนไขการพัฒนา ดังนี้
1. การเติมเต็มข้อมูลให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติและทุกพื้นที่ในประเทศ
2. ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ด้วยการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ ทั้งกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่มีปัญหาความยากจนใน 5 มิติ ได้แก่ มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา มิติรายได้ และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ กลุ่มคนที่ ตกหล่นจากระบบ (exclusion error) และกลุ่มคนเปราะบาง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถอยู่รอดและดำรงชีพอยู่ได้


3. ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยให้ ศจพ.อ ทุกระดับร่วมกับทีมปฏิบัติการฯ และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงของกลุ่มเป้าหมายและบริบทของแต่ละพื้นที่ต่อไป
4. ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ภายใต้เงื่อนไขการพัฒนา โดยใช้ระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางเพ็ญนภา พุ่มสิโล พัฒนาการอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมลงพื้นที่กิจกรรมดังกล่าว ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย