กองทัพเรือ ส่งมอบอาหารทะเล ที่มีสารไอโอดีนพระราชทานแก่ เด็กดอย จว.เชียงใหม่

“จากทะเลสู่ดอย ปีที่ 26” กองทัพเรือ จัดพิธีส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ณ ที่ว่าการอำเภออมก๋อย จว.เชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมน้อง ๆ ศศช.บ้านพะอัน

 


ตามที่กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 พล.ร.ท.พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นำทัพกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 สมาคมการประมงใน จว.ระยอง จว.จันทบุรี จว.ตราด จว.ชลบุรี จว.สมุทรปราการ จว.สมุทรสาคร จว.สมุทรสงคราม จว.เพชรบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ จว.ชุมพร และองค์การสะพานปลา ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง 9,000 กิโลกรัม ปลาทูเค็ม และปลาเค็มแห้งอื่น ๆ 7,080 กิโลกรัม ปลากระป๋อง 62,600 กระป๋อง กะปิ 3,090 กิโลกรัม เกลือ 12,000 กิโลกรัม และน้ำปลา 15,912 ขวด เพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริฯ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

โดยสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กำหนดแผนการแจกจ่ายและส่งมอบให้แก่ หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อนำแจกจ่ายให้แก่ โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งสิ้น 426 โรงเรียน นักเรียน จำนวน 37,691 คน โดยในห้วงที่ผ่านมา ได้จัดสรรแจกจ่ายอาหารทะเล ถึงจุดส่งมอบพื้นที่ทุรกันดารในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


โดยในครั้งนี้ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 จัดพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้แก่ นายอำเภออมก๋อย ในฐานะผู้แทนโครงการส่วนพระองค์ ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงครูสังกัด กศน.อมก๋อย เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งเดินทางไปเยี่ยมน้อง ๆ นักเรียน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านพะอัน และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าประกวดวาดภาพในโครงการฯ


สำหรับโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ได้เริ่มเมื่อปลายปี พ.ศ.2538 ในการที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ ทรงพบเห็นพสกนิกรของพระองค์ท่าน ป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีน (หรือโรคคอหอยพอก) จำนวนมาก พระองค์ทรงตระหนักถึงพิษภัยของโรคนี้ ที่อาจสร้างปัญหาให้กับสังคมในภายหน้าได้ จึงทรงจัดตั้ง “โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน” ขึ้น โดยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินโครงการในเบื้องต้น และจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงดำเนินโครงการต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือ ให้กับผู้ที่เป็นโรคขาดสารไอโอดีน อย่างต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่ 26

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645
#จากทะเลสู่ดอยปีที่26
#รวมใจภักดิ์รักชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองทัพเรือเพื่อชาติและประชาชน