สมุทรสงคราม – พิธีมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จำนวน 36 แห่ง”

สมุทรสงคราม – พิธีมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จำนวน 36 แห่ง”

 

เมื่อศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. พม.สมุทรสงคราม จัดประชุมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ครั้งที่ 1/2565 และพิธีมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จำนวน 36 แห่ง โดยมีนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและให้บริการคนทุกช่วงวัย บูรณาการการบริการสวัสดิการของทุก กรม. ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ จุดเดียวและเป็นองค์รวม

เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน คน งบประมาณ ในการจัดสวัสดิการสังคมของกระทรวง พม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน เข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทุกภาคส่วน โดยมี โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จำนวน 36 แห่ง ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม