ปทุมธานี – วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION

ปทุมธานี – วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION
************************

 


เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น ๕ และพาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายอรรนิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี วัฒนธรรมจังหวัดในเขตปริมณฑล เครือข่ายวัฒนธรรม ผู้ประกอบการ เข้าร่วมพิธี ณ เวทีกลาง รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เปิดช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และจัดแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มุ่งหวังการสร้างรายได้ให้ชุมชน ตามนโยบายของ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่มุ่งปรับภาพลักษณ์วิสัยทัศน์ กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ โดยนำ Soft Power ซึ่งเป็นวัฒนธรรม วิถีชีวิต ค่านิยมของคนในชาติ เป็นเครื่องมือสื่อสารภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโอกาสให้กับธุรกิจ เกิดการจ้างงานและอาชีพของคนในประเทศ ทุนทางวัฒนธรรม

ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีต้นทุน เพราะบรรพบุรุษได้สร้างไว้ เป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริม Soft Power ดังกล่าว กล่าวคือ ทุนทางวัฒนธรรมเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติ เป็นคุณค่าที่ช่วยให้สังคมดำรงอยู่อย่างสมดุลย์ พึ่งพาอาศัยกัน สร้างสินค้าสาธารณะเพื่อใช้ร่วมกันแทนที่จะเป็นสังคมแห่งการแย่งชิง ซึ่งเป็นฐานที่จะทำให้เศรษฐกิจดีส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม จึงกำหนดนโยบายผลักดัน ส่งเสริม ทุนทางวัฒธรรมที่มีศักยภาพ 5 F ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) การออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) เทศกาลประเพณี (Festival) ให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน