สมุทรสงคราม -จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

ที่บริเวณพระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยารามเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่พระพุทธศาสนา สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่

ช่วงค่ำวันนี้ (16ก.พ.) จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณพระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม โดยมี นาย ขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนร่วมเวียนเทียนเป็นจำนวนมาก จุดประสงค์สำคัญก็เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่พระพุทธศาสนา สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่
วันมาฆบูชา ถือเป็นวันจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ต่างมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้มีการนัดหมาย และเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาล

ซึ่งประกอบไปด้วย พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ได้จาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆ เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ และพระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูปเหล่านี้ล้วนเป็นพระอรหันต์ และได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรงด้วยวิธีเอหิภิกขุ อุปสัมปทาและเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนา อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาติโมกข์ หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ และสั่งสอนพระธรรมมาเป็นระยะเวลา 45 ปี พระองค์ทรงปลงมายุสังขาร คือ ตั้งพระทัยว่า ต่อแต่นี้ไปอีก 3 เดือน จักเสด็จดับขันธปรินิพพาน การปลงอายุสังขาร ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาในปีที่พระพุทธองค์มีพระชนมายุ 80 พระชันษา
ดังนั้น วันมาฆบูชา จึงเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนที่จะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ศึกษา พระธรรมวินัยอันเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงทาง แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง และสมุยครอบครัวต่อไป


กวีชัย/สมุทรสงคราม