ตราด – เปิดแล้วชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด ทําพิธีเปิดการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดน

ตราด – เปิดแล้วชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด ทําพิธีเปิดการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดนจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน จํานวน 60 คน

เมื่อเวลา 14.00น. บ่ายวันที่ 15 กพ.2565 ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหาดศาลเจ้า หมู่ 3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดน นาวาตรี ศักดิ์ชัย ศรีวิไสย หัวหน้าชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รู้ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมในพิธีเปิด น.อ.ชัยวัฒน์ พัฒนพันธ์ นายทหารส่งบํารุง ศปชด.กปช.จต. ว่าที่เรือโท ธนันชัย บุตรเสน นายทหารกิจการพลเรือน ฉก.นย.ตราดและ น.ท.วันชัย เวชกามา หน.ส่วนแผน พร้อมนายนฤนัย เกษา ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายโกสุม ฝอยทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตําบลหาดเล็ก, กํานัน เทศบาลตําบลหาดเล็ก กศน. อําเภอคลองใหญ่, โรงพยาบาลส่งเสริมเพื่อสุขภาพตําบลหาดเล็ก ทั้ง 4 แห่ง

โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอคลองใหญ่ได้มาเป็นวิยากรบรรยายเรื่องการป้องกันโควิด-19 และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมออกให้บริการตรวจคัดกรองก่อนอบรมตรวจเชิงรุดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยตรวจแบบโดย ATK ผลออกมาลบ พร้อมเข้าร่วม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วม พร้อมทีมวิทยากรจากชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด โดยมีประชาชนในตําบลหาดเล็กจํานวน 5 หมู่บ้าน เข้าร่วมการฝึกอบรมจํานวน 60 คน โดยใช้เวลาการฝึกอบรมจํานวน 3 วันด้วยกันโดยการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นไปตามคําสั่งการฝึก ศูนย์จัดระบบป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด ที่ 2/2565 ให้หน่วยเฉพาะกิจจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตราด

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน ให้มีความสามารถในการป้องกันตนเองและหมู่บ้านจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนการปฎิบัติการทางทหารได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมของส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ชุมชน ตลอดจนการปลุกจิตสํานึกให้เกิดความรักหวงแหนพื้นที่ ร่วมกันปกป้องและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ เพื่อให้มีการผนึกกําลังประชาชนป้องกันชายแดนที่มีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างด้านการป้องกันหมู่บ้าน มีการจัดระบบ หมวด หมู่ และการแบ่ง มอบหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฎิบัติ การออกภาคสนาม การฝึกอาวุธจากการยิงปืนท่าต่างๆรวมทั้งการนัดหมายแบ่งหน้าที่พร้อมในการณ์ต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายได้ต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก