นครนายก – คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค๑๒ จัดการฝึกอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

นครนายก – คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค๑๒ จัดการฝึกอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก จัดการฝึกอบรมสอบบาลีก่อนสอบสนามหลวง สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ชั้นประโยค ๑-๒ , ประโยค ป.ธ.๓ และประโยค ป.ธ.๔ ตามมติที่ประชุมเจ้าคณะจังหวัด โดยมีนักเรียนเข้าสอบความรู้ในสนามหลวงทุกชั้นประโยค ทั้ง ๒ นิกาย จำนวน ๑๒๒ รูป


โดยมี พระราชเวที เจ้าคณะภาค ๑๒ วัดพระเชตุพนฯ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสอบบาลีก่อนสอบ พร้อมกล่าวให้โอวาทกับพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าอบรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกรูป พร้อมด้วย พระศรีศาสนวงศ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๒ พระศรีรัตนากร รองเจ้าคณะภาค ๑๒ พระสังฆาธิการจังหวัดนครนายก นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี


พระครูปริยัติโพธิสุนทร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ได้รับมอบหมายจาก พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ให้เป็นตัวแทนกล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้กองงานเจ้าคณะจังหวัดนครนายก นำโดย พระมหาสิริสวัสดิย์ ธีรปภาโส ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะอำเภอเมือง เป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ทั้ง ๔ อำเภอ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านในการสนับสนุนและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรมด้วยดี

ในโอกาสนี้ พระราชเวที เจ้าคณะภาค ๑๒ ประธานในพิธี ได้มอบหนังสือพจนานุกรมบาลี – ไทย อรรถกถาธรรมบท ที่ได้รับมอบจาก พระราชญาณกวี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เพื่อมอบให้แก่สำนักเรียนในภาค ๑๒ และมอบปัจจัยสนับสนุนการอบรมฯ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท แก่พระครูปริยัติโพธิสุนทร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก