‘นิพนธ์’ สั่งการ ทางม้าลายต้องปลอดภัย 100% ชูเชียงใหม่ต้นแบบจุดจราจรอัจฉริยะนำร่อง พร้อมกำชับทุกภาคส่วนร่วมมือสร้างวินัยจราจร

‘นิพนธ์’ สั่งการ ทางม้าลายต้องปลอดภัย 100% ชูเชียงใหม่ต้นแบบจุดจราจรอัจฉริยะนำร่อง พร้อมกำชับทุกภาคส่วนร่วมมือสร้างวินัยจราจร

 


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน พร้อมตรวจเยี่ยมจุดจราจรอัจฉริยะนำร่อง รับชมระบบความปลอดภัยในการข้ามถนน และระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเป็นงานด้านความปลอดภัยทางถนนบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) บริเวณสี่แยกรินคำ (แยกเมญ่า) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ผู้ตรวจการกรมการขนส่งทางบก ตำรวจจราจรเชียงใหม่ รายงานผลการดำเนินงาน


นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการทดลองระบบไฟจราจร สำหรับคนเดินข้ามถนนบริเวณสี่แยกรินคำ (แยกเมญ่า) ที่มีการจราจรของยานพาหนะ และประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่จราจรหนาแน่น การบังคับใช้สัญญาณไฟจราจรความปลอดภัยในการข้ามถนนมากขึ้น ควบคู่กับทางม้าลาย โดยกรมทางหลวงได้พัฒนาเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ประกอบกับเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเป็นจำนวนมากในทุกปี

ซึ่งการนำระบบความปลอดภัยในการข้ามถนน และระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรดังกล่าวมาใช้งาน ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินไปตามถนนเส้นนี้ได้อย่างอุ่นใจ จึงควรมีความปลอดภัยให้มากที่สุด ปลอดจากอุบัติเหตุบนทางม้าลาย 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะอุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นภัยคุกคามต่อการเสียชีวิตของประชาชนอยู่ในขณะนี้ โดยแต่ละปีมีคนไทยอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากรในประเทศไทยปี พ.ศ.2559 ยังอยู่ในระดับ 22,000 คนต่อปี แม้ว่าจะมีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องปัญหาอุบัติเหตุ จากการใช้รถใช้ถนนของประเทศไทย ก็ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตลำดับต้นๆ ของประเทศ


“ ผมจึงขอเน้นย้ำถึงเรื่องของการขับขี่รถที่ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะต้องระมัดระวังคนเดินเท้าเพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกของผู้ใช้รถ ใช้ถนนเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่ ต้องไม่ประมาท หากเราทุกฝ่ายร่วมมือ ร่วมใจทำ โดยการสร้างปลูกจิตสำนึกสาธารณะ ผมเชื่อว่าจะสามารถลดความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้ได้ ดังนั้นขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เมื่อเห็นสัญลักษณ์ สัญญาณไฟจราจร หรือเข้าสู่เขตเมือง หรือชุมชน โรงเรียน เพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างแท้จริง” นายนิพนธ์กล่าว


ทั้งนี้อยากให้มีการจัดการศึกษาอบรมเรื่องวินัยจราจรในสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยทางถนน และบรรจุเป็นวิชาการเรียนรู้ภาคบังคับในระดับระดับศูนย์เด็กเล็กไปจนถึงระดับอุดมศึกษา จำแนกวิชาตามช่วงวัย โดยระดับประถมศึกษา เรียนรู้เรื่องการเป็นผู้โดยสารอย่างปลอดภัยบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของผู้ปกครอง หรือรถรับส่งนักเรียน เรียนรู้เรื่องกฎหมายจราจรและการเป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะอย่างมีความรับผิดชอบเน้นให้ผู้เรียนสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการใช้รถใช้ถนน ปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่เคารพกฎจาจรในตำบลหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงจัง เพื่อให้ตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา