เชียงใหม่-“ดีป้า” พร้อมพันธมิตรร่วมประกอบพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานฯ สาขาภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่-“ดีป้า” พร้อมพันธมิตรร่วมประกอบพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานฯ สาขาภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน (Digital Economy Promotion Agency Upper Northern Region) อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มงานกิจการสาขา คณะทำงานดีป้า, นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนากยกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, นายวรชาติ ชูชม  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่เข้าร่วมทำพิธีอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับ อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน มีพื้นที่ใช้สอยรวม 806 ตารางเมตร  ตั้งอยู่ภายในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วยโซน Talking Space และ Co-Working Space ที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าใช้งานและเป็นพื้นที่เจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคและพื้นที่เป้าหมายของดีป้า รวมไปถึงห้องประชุม สำหรับรองรับการประชุมได้ทั้งกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ เพื่อบริการต่อรัฐและภาคเอกชน และห้อง Classroom สำหรับการให้ความรู้ ยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในภาคเหนือตอนบน

โดย ดีป้า มุ่งเป้าในการสร้างภารกิจสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการพัฒนาระบบนิเวศด้านดิจิทัล (Digital Ecosystem) รวมถึงการบ่มเพาะแนวคิดและสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชน โดยคาดว่าจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทในระยะเวลา 5 ปี และรวมถึงการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City และการส่งเสริมเศรษฐกิจชาติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำรงชีพของประชาชนชาวไทย ที่มีมาตรฐาน เท่าเทียม และมีความสุข ภายใต้สโลแกน “People first”

และพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจสามารถเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินพันธมิตร พร้อมให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี ด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขออกหนังสือรับรองประกอบหนังสือเดินทางชนิดพิเศษ (Smart Visa) ให้กับกลุ่ม Digital Nomad ตลอดจนให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไป

นภาพร/เชียงใหม่