รองพ่อเมือง จังหวัดนนทบุรี ปักหมุดความสำเร็จ “โคก หนอง นา” แห่งใหม่ ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่

รองพ่อเมือง จังหวัดนนทบุรี ปักหมุดความสำเร็จ “โคก หนอง นา” แห่งใหม่ ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมาย นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมรวมกลุ่มพัฒนาพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน “เอามื้อสามัคคี” โดยมีนายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ปลัดอาวุโสอำเภอบางใหญ่ นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางแม่นาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรชุมชนในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ แปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของนางสาวเขมจิรา ปานกล่ำ หมู่ที่ 10 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี


โดยการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มุ่งขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ และพื้นที่การเกษตร ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยการเรียนรู้พื้นที่ชุมชนต้นแบบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้พึ่งพาตนเอง มีความเป็นเจ้าของร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข”

นอกจากนี้ การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาพื้นที่ ในการทำแปลงจะใช้หลักการ “เอามื้อสามัคคี” ซึ่งหมายถึงการร่วมช่วยเหลือลงแรงกัน ด้วยการยึดหลักเรียนรู้ ดูให้เห็น ซึ่งถือเป็นการฝึกปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้กสิกรรมธรรมชาติ แบ่งหน้าที่กันปฏิบัติในพื้นที่
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้นำทีมปลูกไม้ยืนต้น ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การห่มดิน การบำรุงดิน และการบริหารจัดการน้ำ และจบกิจกรรมด้วยการเก็บวัสดุอุปกรณ์เมื่อเสร็จจากกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ถือได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติจริง โดยมุ่งหวังให้พื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” แห่งนี้ ที่เจ้าของแปลงให้ชื่อว่า “สวนสานขวัญ” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เปรียบเสมือนเป็นของขวัญสำหรับให้ประชาชน ชุมชนในพื้นที่ได้ร่วมกันดูแล รวมถึงการที่ได้รับของขวัญจากกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดนนทบุรี และแปลงพื้นนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ด้านศาสตร์พระราชาและเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ช่วยสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็งและอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน…