นครพนม ระดมกวาดล้างยาเสพติด ตามแผนยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง

นครพนม ระดมกวาดล้างยาเสพติด ตามแผนยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง

 

วันที่ 28 มกราคม 2565 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติงาน “ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง” ที่ได้มีการบูรณางานทุกภาคส่วนร่วมกันระดมกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ให้หมดไป ตามแผนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม (ศอ.ปส.จ.นพ.) ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดน เป็นเมืองหน้าด่านที่มีแม่น้ำโขงกั้นพรมแดนตลอดแนว ยาว 174 กิโลเมตร ซึ่งสภาพภูมิประเทศเอื้อต่อการลักลอบนำเข้ายาเสพติด เพราะมีเกาะดอนตามลำน้ำโขงให้พักคอย มีท่าข้ามประเพณี จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน จุดจอดเรือ ทำให้มีปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากนักค้าทั้งในและนอกพื้นที่ ประกอบกับกลุ่มนักค้ามีการเบี่ยงเบนเส้นทางการลักลอบมาฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมที่เหมือนเส้นใยแมงมุมที่ทำให้ง่ายต่อการหลบหลีกเจ้าหน้าที่ แต่ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ที่เข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ ทำให้มีการตรวจพบการกระทำความผิดทั้งความถี่และปริมาณการลักลอบนำเข้าแต่ละครั้งที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็น ยาบ้า ยาไอซ์ และกัญชา โดยกลุ่มนักค้ามีความเชื่อมโยงในลักษณะเครือญาติกับกลุ่มนักค้าในพื้นที่ชายแดน

และในช่วงหลังเริ่มพบกลุ่มลำเลียงในพื้นที่กรุงเทพฯ มากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในหลากหลายมิติ ต้องได้รับการแก้ไขในระดับสำคัญเร่งด่วน ดังนั้นจังหวัดนครพนม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าสางที่ฝั่งโขงขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้กับทุกหน่วยงาน

ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้บูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ร่วมกันคิด ร่วมตัดสินใจ และพร้อมแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง ที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม การบำบัดรักษา และการบริหารจัดการ อันจะเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนม ตอบสนองต่อนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 มีการปิดล้อม ตรวจค้น ตรวจยึด จับกุม ทำลายเครือข่ายยาเสพติด ทั้งในและนอกพื้นที่ได้จำนวน 553 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 546 ราย ของกลางยาเสพติดแยกเป็นยาบ้าจำนวน 1,714,640 เม็ด ยาไอซ์จำนวน 221 กิโลกรัม กัญชาอัดแท่งจำนวน 8,385 กิโลกรัม และยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ จำนวน 11 ราย มูลค่าทรัพย์สิน 3,961,320 บาท ได้

โดยในส่วนของการดำเนินการในห้วงเดือนมกราคม 2565 มีการปิดล้อมตรวจค้น ตรวจยึด จับกุม ทำลายเครือข่ายยาเสพติดไปแล้ว 262 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา 258 คน พร้อมของกลางยาเสพติดเป็นยาบ้า 944,310 เม็ด กัญชาอัดแท่ง 587 กิโลกรัม และยาไอซ์ 447 กรัม

มีการจัดระเบียบสังคมในสถานบริการ หอพัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า คาราโอเกะ และพื้นที่สาธารณะ จำนวน 192 แห่ง มีการจัดเวรยามเฝ้าระวังในทุกชุมชนหมู่บ้าน โดยเฉพาะแนวชายแดน จำนวน 67 จุด นอกจากนี้ยังมีการกวดขันเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงมีมาตรการในการดำเนินการบำบัดรักษาในทุกระบบสำหรับผู้ป่วยยาเสพติด ทั้งระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษ

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม