ลงนามแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน

วิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกันแก้ปัญหาขยะในทะเลและแหล่งน้ำ ยกระดับการแปรรูปพลาสติก ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อนำรายได้กลับสู่การช่วยเหลือสังคมในระดับปลายน้ำต่อไป

ที่ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (CSC) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 1 ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ Upcycling the Oceans,Thiland ปี 2564-2565 โดยมีผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกัน


นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการ Upcycling the Oceans,Thailand มุ่งให้ประชาชนช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในประเทศไทย นำกลับมาแปรรูปเป็นเส้นใยและทอเป็นสินค้าเพิ่มมูลค่า ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งนอกจากจะช่วยสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพลาสติกอย่างคุ้มค่าแล้ว ยังสามารถนำไปสู่การลดขยะในท้องทะเล และอนุรักษ์ท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม เพื่อการจัดการขยะในทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป


ทั้งนี้ ขยะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมและการาท่องเที่ยว เนื่องจากปริมาณขยะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวิกฤติขยะจากท้องทะเลและแหล่งน้ำ ซึ่งถูกพัดพาโดยคลื่นลมและกระแสน้ำ หลายประเทศมีมาตรการจัดการขยะแบบองค์รวม คือการกำกับ-บังคับ และส่งเสริม-สนับสนุน อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญคือการเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วน ในการสร้างต้นแบบโครงสร้างที่มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ให้เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ ต่อยอดและขยายผล


โครงการ Upcycling the Oceans,Thiland คือหนึ่งในโครงการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะจากท้องทะเลและแหล่งน้ำแบบครบวงจร ทั้งกระบวนการต้นน้ำ คือการจัดเก็บขยะพลาสติกและเศษแหอวนจากแหล่งน้ำ นำมาผ่านกระบวนการ Upcycling ยกระดับการแปรรูปพลาสติก ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มในกระบวนการกลางน้ำ ก่อนนำผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่าย เพื่อนำรายได้กลับสู่การช่วยเหลือสังคมในระดับปลายน้ำต่อไป