ฉะเชิงเทรา-คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคมและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม

ฉะเชิงเทรา-คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคมและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม

 


วันนี้ (28 ม.ค.65) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส พร้อมด้วย นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม กรณี นางสาว อรทัย วรสุนทร ร้านโจ๊กข้าวหอม เปิดให้ ผู้พิการ คนเร่ร่อน ทานฟรี


ทั้งนี้ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้ “โครงการวุฒิสภา ศรัทธาความดี” จัดโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูบุคคลที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่วนรวม ผู้มีจิตสาธารณะ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยจะลงพื้นที่เพื่อค้นหาคนดีต่อไปทั่วทุกพื้นที่ประเทศไทย