สมุทรปราการ-“ชัยพจน์ จรูญพงศ์” รองผู้ว่าสมุทรปราการ เปิดงาน พรรณไม้งามและสินค้าเกษตร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยพี่น้องประชาชน

สมุทรปราการ-“ชัยพจน์ จรูญพงศ์” รองผู้ว่าสมุทรปราการ เปิดงาน พรรณไม้งามและสินค้าเกษตร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยพี่น้องประชาชน

 


นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน เปิดงานพรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ ณ ลานห้างสรรพสินค้าโลตัสศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย นายเจนเจษต์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ โดยมี นายมนตรี เรืองพันธ์ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นายภูชนะ ชมพูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุกานดา แสงวงศ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ นายสราวุธ จันไธสง ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโลตัสศรีนครินทร์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี

ด้าน นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมส่งเสริมสินค้าทางการเกษตร และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และได้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) โดยส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิตด้วยการลดใช้สารเคมี ทำการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ การพัฒนาและอนุรักษ์พืชเฉพาะถิ่นของจังหวัด

ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นจำหน่ายเป็นรายได้ของครัวเรือนและชุมชน อย่างไรก็ตาม ยังคงพบว่าสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานยังขาดการส่งเสริมด้านการตลาดและขาดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมถึงผู้ประกอบอาชีพเพาะปลูก ไม้ดอก ไม้ประดับ ทางจังหวัดสมุทรปราการการจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนำสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ช่วยให้ผู้ผลิตได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง เป็นการสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

การจัดงาน “พรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์” จะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าของเกษตรกร ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับรู้ข้อมูลวิถีการตลาดและช่วยกระตุ้นให้สร้างสรรค์ผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการสร้าง Story และความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แหล่งผลิตสินค้าเกษตร (จุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร) ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป การจัดงาน “พรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์” ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 30 มกราคม 2565 ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้า Lotus ศรีนครินทร์

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน