จังหวัดเพชรบุรี คัดเลือก”อลงกรณ์ พลบุตร”เป็น“คนดีศรีเมืองเพชร”

จังหวัดเพชรบุรี คัดเลือก”อลงกรณ์ พลบุตร”เป็น“คนดีศรีเมืองเพชร” ด้านบริหารรัฐกิจ ผู้ทุ่มเท เสียสละทำคุณประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม

ในมิติต่างๆ กำหนดมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดเพชรบุรี “คนดี ศรีเมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยวันนี้ภายหลังเป็นประธานการประชุมคัดเลือก“คนดีศรีเมืองเพชร” ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวคนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อส่งเสริมการทำความดีของคนในสังคม ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับต้นแบบของสังคม คณะกรรมการคัดเลือก คนดีศรีเมืองเพชร ได้พิจารณาทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิด้านศิลปกรรม นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ข้าราชการที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด รวมถึงกลุ่มเด็กเยาวชน โดยจะมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ทำคุณงามความดีเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคน ได้ทำความดีเพื่อส่วนรวมเพื่อจังหวัดเพชรบุรี เพื่อประเทศชาติของเรา
โดยกำหนดการมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดเพชรบุรี “คนดี ศรีเมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ภาคราชการ และภาคประชาสังคม ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดเพชรบุรี

สำหรับผลการคัดเลือก “คนดีศรีเมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในด้านต่างๆ ซึ่ง นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการคัดเลือกเป็น”คนดีศรีเมืองเพชร”ในด้านบริหารรัฐกิจ
สำหรับประวัตินายอลงกรณ์ พลบุตร เกิดที่ตำบลท่าราย อำเภอเมืองเพชรบุรี เรียนที่รร.ศึกษาปัญหาและอรุณประดิษฐ์ จบปริญญาตรีจากธรรมศาสตร์และปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาอบรมเกือบ10ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นฯลฯ ได้รับคัดเลือกจากสื่อมวลชนประจำรัฐสภาให้เป็น”ดาวเด่นแห่งปีของรัฐสภา” เป็นผู้ผลักดันโครงการเอทานอลจนได้รับฉายา”มิสเตอร์เอทานอล” เป็นผู้ริเริ่มและร่วมก่อตั้งองค์กรพรรคการเมืองเสรีประชาธิปไตยแห่งเอเซีย(CALD) เคยเป็นรมช.พาณิชย์ และทำหน้าที่รมต.เศรษฐกิจอาเซียน และประธานคณะกก.โลจิสติกส์การค้า และเป็นผู้ก่อตั้งBizclub นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์4สมัยจนถึงปัจจุบันและ เป็นอดีตส.ส.เพชรบุรีและส.สบัญชีรายชื่อ6สมัย


ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษครและสหกรณ์ ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ประชุมการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชาชาติ(UN International Conference on Human Settlements)
และยังเป็นผู้บรรยายพิเศษปริญญาเอกโทตรีของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
เป็นผู้บรรยายพิเศษหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและเอกชนเช่น บยส.ของศาลยุติธรรม นธป.ของศาลรธน. วตท. Tepcotของหอการค้า วิทยาการตำรวจ สถาบันพระปกเกล้า สวปอ. นบส. วกส.ฯลฯ
และยังเขียนหนังสือ4เล่มเกี่ยวกับด้านต่างประเทศและการเมือง
สำหรับบทบาทและผลงานของนายอลงกรณ์ พลบุตรที่มีต่อจังหวัดเพชรบุรีโดยเฉพาะในช่วง5ปีหลังได้แก่
1.สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเพชรบุรี
ในฐานะบุคคลสาธารณะที่มีเกียรติประวัติดีมีบทบาทและผลงานในระดับชาติตลอด30ปีที่ผ่านมานับแต่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบุรีสมัยแรกในปี2535จนถึงปัจจุบัน
2.ผลงานในช่วง5ปีที่ผ่านมา
2.1 สนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมทั้งระบบของเพชรบุรี ล่าสุดประสานงบประมาณจากนายกรัฐมนตรี80ล้านบาทเพิ่มเติมจากงบประมาณปกติปี2564


2.2ริเริ่มและดำเนินการปฏิรูปภาคเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีแบบครบวงจรทั้งพืช ประมงและปศุสัตว์
2.3ขับเคลื่อนโครงการตลาดกลางสินค้าเกษตรเพชรบุรีโมเดล
2.4ดำเนินโครงการปลูกป่าโกงกางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเพชรบุรีและเพิ่มแหล่ง
อนุรักษ์สัตว์น้ำช่วยเพิ่มรายได้สร้างอาชีพให้ชาวประมงเพชรบุรี
2.5สนับสนุนอาชีพชาวนาเกลือและพัฒนาเกลือทะเลของเพชรบุรีในฐานะจังหวัดที่ผลิตเกลือมากที่สุดในประเทศไทย
2.6 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมเพชรบุรี
2.7สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านเกลือทะเลไทยในรูปของ สถาบันเกลือทะเลไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.8เสนอและผลักดันโครงการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในฐานะเพชรบุรีเป็นประตูสู่ภาคใต้
1.โครงการทางยกระดับบนถนนธนบุรี-ปากท่อ(พระราม2)แก้ปัญหาการจราจรสู่จังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้
2.โครงการพัฒนาทางหลวง3510 เป็นถนนยุทธศาสตร์ตะวันตกของเพชรบุรีและพัฒนา3แยกวังมะนาวเป็น4แยกวังมะนาวและถนนเชื่อมโยงถนนพระราม2เป็นโครงข่ายเส้นทางใหม่เชื่อมภาคใต้และภาคอื่นๆ
2.9สนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการ
ไทยแลนด์ริเวียร่าเวลเนสส์ฮับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเพชรบุรีและจังหวัดต่างๆ
2.10 จัดตั้งและสนับสนุนบิซคลับเพชรบุรี
2.11 สนับสนุนสหกรณ์เครดิตยูเนียน(เพชรบุรีเป็นเมืองหลวงของสหกรณ์เครดิตยูเนียน)และขบวนการสหกรณ์จนได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้เป็น”บุคคลผู้ทรงคุณค่าต่อขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย”ในปี2563

สำหรับผลการคัดเลือก “คนดี ศรีเมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในด้านต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๓๑ คน ดังนี้
1. ด้านรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาทางศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเพชร/ช่างฝีมือ ได้แก่ นายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-งานศิลปะปูนปั้น), ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา แฉ่งฉายา ศิลปินสาขาทัศนศิลป์ , นายสัณฐาน ถิรมนัส ศิลปินสาขาทัศนศิลป์ , นายธานินทร์ ชื่นใจ ครูช่างลายรดน้ำ , นางสาวสิริลักษณ์ ศรีทองคำ ช่างทำทองโบราณ , นายวิริยะ สุสุทธิ ครูแทงหยวก
2. ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเมืองเพชร ได้แก่ นายแสวง เอี่ยมองค์ นายกพุทธสมาคมจังหวัดเพชรบุรี, นางถนอม คงยิ้มละมัย
3. ด้านอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารเมืองเพชร ได้แก่ นางสมาน กลิ่นนาคธนกร เจ้าของธุรกิจ “ขนมหม้อแกงแม่สมาน”
4. ด้านมนุษยศาสตร์รากฐานเมืองเพชร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม , นายกฤษดากร อินกงลาศ
5. ด้านบริหารจังหวัดด้วยหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
6. ด้านบริหารกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ พลตำรวจโทต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
7. ด้านบริหารรัฐกิจได้แก่ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ , นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
8. ด้านนิติบัญญัติ ได้แก่ นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
9. ด้านการบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ, นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง , นายวรวิสูตร ฉิมพาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
10. ด้านบริหารส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวัทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. ด้านสนับสนุนกิจการสาธารณสุข ได้แก่ นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
12. ด้านพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ได้แก่ นายไพโรจน์ พ่วงทอง สมาชิกวุฒิสภา, นายสุริยะ ชูวงศ์, ดร.ทัดทอง พราหมณี
13. ด้านการสร้างเศรษฐกิจและนักธุรกิจรุ่นใหม่ ได้แก่ นายสุพจน์ เพชราภิรัชต์ เจ้าของธุรกิจ “บ้านขนมนันทวัน” , นางชปาพันธ์ เงินมูล เจ้าของธุรกิจ “พันธ์สุข” , นายประวิทย์ เครือทรัพย์ เจ้าของธุรกิจ “ลุงอเนก ขนมหวานเมืองเพชร์”
14. ด้านสื่อมวลชนสร้างสรรค์เมืองเพชร ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุนันท์ นีลพงษ์
15. ด้านศิลปะการแสดง ได้แก่ นายณัฐวุฒิ สกิดใจ
16. ด้านเยาวชนรู้รักษ์ศิลปะเมืองเพชร ได้แก่ กลุ่มลูกหว้า