เพชรบูรณ์-เปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด

เพชรบูรณ์-เปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด

 

ที่ วัดโฆษา บ้านท่าช้าง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมฯ

นายวสันต์ เภรีวิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก เป็นผู้กล่าวรายงานว่า ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่องค์กรทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลง ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและความเดือดร้อนในสังคมของประชาชนโดยรวม

ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อลดจำนวนผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่แพร่ระบาด สามารถควบคุมสถานการณ์แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานพัฒนาระบบข้อมูล การอำนวยการบริหารจัดการข้อมูล ส่งผลให้มีการปฏิบัติอย่างเข้มข้นและจริงจัง ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงจำเป็นต้องมีรูปแบบ วิธีการแนวทางการแก้ไขปัญหา ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด สร้างการยอมรับและประชาชนมีความพึงพอใจ

 

สนง.ปชส.พช./มนสิชา คล้ายแก้ว