ลำพูน-กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 เปิด”งานเทศกาลต๋ามประทีปส่องไฟ วิถี 3 ไต บ้านธิ หละปูน”  (ชมคลิป)

ลำพูน-กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 เปิด”งานเทศกาลต๋ามประทีปส่องไฟ วิถี 3 ไต บ้านธิ หละปูน”

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=hQU-8J50x04[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่เฮือนข้าวจ้าว อ.บ้านธิ จ.ลำพูน นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เปิดงานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนาครั้งที่ 4
“งานเทศกาลต๋ามประทีปส่องไฟ วิถี 3 ไต บ้านธิ หละปูน”ดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ  เมื่อการท่องเที่ยวสามารถให้บริการได้ การจ้างงาน ก็เกิดขึ้น สินค้าทางการเกษตร ของฝาก ของที่ระลึก กิจกรรมต่าง ๆ ก็จะตามมา สามารถสร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) พฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป

ดังนั้นในช่วงที่ยังไม่สามารถเปิดประเทศ และรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนาเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันนี้

นายจักรกฤษณ์  เอ่งฉ้วน  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง   และแม่ฮ่องสอน) เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลักของภาคเหนือ มีประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา    ที่มีอัตลักษณ์ทรงคุณค่า มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว  ทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นต้น

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว   ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกของกลุ่มจังหวัด และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1  โดยการจัดกิจกรรมงานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา ครั้งที่ 4“งานเทศกาลต๋ามประทีปส่องไฟ วิถี 3 ไต บ้านธิ หละปูน”ถือได้ว่าเป็นความร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม ตามอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัด

ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายหนูน้อยหริภุญชัย การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กาดแสงเทียน 3 ไต การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีพื้นเมือง การประกวดธิดา 3 ไต และการประกวดเทพ บุตร 3 ไต โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงบันทึกรับรองตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม

นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอบ้านธิ กล่าวว่า ภายใต้การขับเคลื่อนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) ได้มาจัดกิจกรรม งานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา “งานเทศกาลต๋ามประทีปส่องไฟ วิถี 3 ไต บ้านธิ หละปูน” ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2565 ณ เฮือนข้าวจ้าว บ้านแพะ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านธิ   อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การมาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวของอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน รวมไปถึงภาคธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการกระจายรายได้ยิ่งขึ้นไป

 

วิภาดา/เชียงใหม่ ภาพ-ข่าว