ลำพูน – รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมและขับเคลื่อน “4 Pillars 4 เสา เราไม่ทิ้งกัน” ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่จังหวัดลำพูน

ลำพูน – รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมและขับเคลื่อน “4 Pillars 4 เสา เราไม่ทิ้งกัน” ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่จังหวัดลำพูน

 

วันนี้ (21 ม.ค. 65) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะฯลงพื้นที่เยี่ยมและรับฟังยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน “4 Pillars 4 เสา เราไม่ทิ้งกัน” ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ ณ ห้องประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย จากรายงานข้อมูลของศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ ปี 2564 นั้น แม้จังหวัดลำพูน จะมีจำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 5 หรือมีจำนวนเท่ากับ 92 คน ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิต ยังคงเป็น ผู้ชาย ในวัยทำงาน อายุระหว่าง 25-59 ปี ใช้วิธีการผูกคอ เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือการกินยาฆ่าแมลง และสารกำจัดวัชพืช สำหรับปัจจัยของการทำร้ายตนเอง ยังคงเป็นปัญหาที่มาจากความสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงของสาเหตุในคนไทยทั่วประเทศ โดยปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญ คือการใช้สุราหรือมีอาการมึนเมาในขณะทำร้ายตนเอง


ด้าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน ได้ให้ความสำคัญมุ่งเน้นในการช่วยเหลือประชาชน ตามแนวคิด “ หนึ่งชีวิตมีคุณค่า ต้องใช้หลายชีวิต ช่วยดูแล” เพื่อให้คนลำพูน มีคุณภาพชีวิต ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ มีความเข้มแข็งด้านจิตใจ แม้ต้องเผชิญผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ผ่านความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรท้องถิ่น มาร่วมกัน ยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดลำพูน ภายใต้ชื่อ“4 Pillar 4 เสา” โดยแนวคิดนี้ จะช่วยสร้างกลไกดำเนินงานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา การฆ่าตัวตายของจังหวัดลำพูนให้ก่อเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ทางด้านของ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมหน่วยงานในจังหวัดลำพูนที่ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำร้ายตัวเอง ที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญและเร่งด่วนของจังหวัด ผ่านกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านในจังหวัดลำพูน อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยเครื่องมือ “4 เสา” และนโยบายของรัฐบาลที่ว่า “เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งจะทำให้ประชาชนในจังหวัดลำพูน มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยั่งยืนต่อไป

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน “4 เสา เราไม่ทิ้งกัน” จากทุกภาคส่วนของจังหวัดลำพูน และได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานขับเคลื่อนในระดับอำเภอต่างๆ และพบปะพี่น้อง อสม.ตำบลป่าสัก ที่มาร่วมต้อนรับอีกด้วย

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน