นราธิวาส-ผบ.พล.นย.นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย “เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน” ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติสืบไป

นราธิวาส-ผบ.พล.นย.นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย “เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน” ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติสืบไป

 

ที่บริเวณลานกองบังคับการกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า พล.ร.ต.เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว ผู้บัญชาการกองพล นาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร เนื่องในโอกาสวันกองทัพบก และ วันกองทัพไทย โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาเอกโยธิน ธนะมูล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน /

ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ นางสิริวิมล พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีรกษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทยที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ สละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวันนี้
และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทหารทุกนาย โดยมีการสวนสนามของกำลังพล ประกอบด้วยกองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธินจำนวน 3 กองร้อย

ทั้งนี้ พล.ร.ต. เทอดเกียรติ ได้อ่านสาส์นของพล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) ว่าวันที่ 18 ม.ค. ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยจัดให้มีพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล โดยขอกระทำสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจักยอมตายเพื่ออิสรภาพ และความสงบแห่งประเทศชาติ
ข้าพเจ้าจักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ข้าพเจ้าจักรักษาไว้ ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ข้าพเจ้าจักเชื่อถือผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดทั้งจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความยุติธรรมข้าพเจ้าจักไม่แพร่งพรายความลับของทางราชการทหาร เป็นอันขาด

จากนั้นพล.ร.ต. เทอดเกียรติกล่าวให้โอวาทกำลังพลตอนหนึ่งว่า วันกองทัพไทย วันแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ เป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงนำเหล่าทหารกล้ากระทำยุทธหัตถี จนมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ทรงกอบกู้เอกราชและประกาศอิสรภาพ ให้คนไทยมีผืนแผ่นดินไทย นับว่าเป็นวีรกรรมอันสำคัญยิ่ง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และเหล่าบรรพชนทหารกล้า ที่ยอมเสียสละชีวิต และเลือดเนื้อเป็นชาติพลี-สืบต่อเนื่องมาจวบจนถึงทุกวันนี้ ขอให้เพื่อนทหารทุกนาย สำนึกและตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูล สถาบันพระมหากษัตริย์-ธำรงไว้ซึ่งอธิปไตย และผลประโยชน์ของประเทศชาติ เพื่อความมั่นคงความสงบสุขของส่วนรวม ด้วยความเสียสละ อดทน สามัคคี ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ประพฤติตนอย่างมีเกียรติ เป็นทหารอาชีพและขอให้ ทหารทุกนายยึดมั่นและรักษาสัจวาจาที่ได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล อย่างเคร่งครัดตลอดชีวิตในฐานะทหารของชาติสืบไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส