ปทุมธานี-โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ โดยรองเลขาธิการพระราชวัง (ชมคลิป)

ปทุมธานี-โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ โดยรองเลขาธิการพระราชวัง
***********************

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=IIeF_L4mFkg[/embedyt]

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง (5) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าฝึกอบรมเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ พล.ท.สมบัติ ธัญญะวัน (นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์) และดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นวิทยากร (ครูพาทำ)

การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ตามโครงการ โคก หนอง นา สัปปายะและรมณียสถาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) พระปฐมบรมราชโองการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” สะท้อนถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแสงสว่างนำทาง ตามรอยพระราชปณิธาน ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความผาสุกแก่ประชาชนและประเทศชาติ


สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของ พระราชปณิธาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แนวทางในการพัฒนาให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในการดำเนินชีวิต จึงได้ประทานพื้นที่จำนวน 127 ไร่ ให้ดำเนินโครงการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สถานปฏิบัติธรรม ขนาดพื้นที่ 60 ไร่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ส่วนที่ 2 แปลงเกษตรสาธิต ขนาดพื้นที่ 27 ไร่ โดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์


ส่วนที่ 3 โครงการ โคก หนอง นา สัปปายะ และรมณียสถาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ขนาดพื้นที่ 40 ไร่ พื้นที่ในส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่จังหวัดปทุมธานี ต้องช่วยกันดูแล รักษา และช่วยกันพัฒนา ขยายผล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง และฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี และผู้สนใจทั่วไปที่มีโอกาสมาเข้ารับการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากโครงการโคก หนอง นา สัปปายะ และรมณียสถาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย โดยเป็นกลุ่มบุคคลเป้าหมายรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกในการพัฒนาพื้นที่ให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง การฝึกปฏิบัติ และการพัฒนาทักษะชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ที่จะได้รับจากคณะวิทยากร และชุดครูพาทำ จะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง และการขยายผลสู่ครอบครัว และชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน