สมาคมสตรีไทยสากล ลงพื้นที่มอบผ้าห่มต้านหนาว ถุงปันสุข และทุนการศึกษา ในโครงการ “ธันวา ปันสุข สู่ยอดดอย ถวายพ่อหลวง” (ชมคลิป)

สมาคมสตรีไทยสากล ลงพื้นที่มอบผ้าห่มต้านหนาว ถุงปันสุข และทุนการศึกษา ในโครงการ “ธันวา ปันสุข สู่ยอดดอย ถวายพ่อหลวง”

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=KzwHz34pvvk[/embedyt]

ดร.จิดาภา แต่สกุล นายกสมาคมสตรีไทยสากล , ผศ.ดร.อำไพพรรณ สิงห์กุล นายกสมาคมสตรีไทยสากลจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่มอบผ้าห่มต้านหนาว ถุงปันสุขเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบทุนการศึกษา ในโครงการ “ธันวา ปันสุข ถวายพ่อหลวง” โดย สมาคมสตรีไทยสากล กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) จัดมอบทุนการศึกษา 220 ทุนๆ ละ 500 บาท พร้อมถุงปันสุข จำนวน 220 ชุด เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น เพื่อป้องกันความเจ็บป่วยที่เกิดจากภัยหนาว

และมอบทุนการศึกษากับเด็กที่ขาดโอกาสอยู่ต่างแดนไกลจังหวัดน่านเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กยากจนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนในระดับหนึ่งและเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้นตามโครงการ “ธันวา ปันสุข ถวายพ่อหลวง” จัดขึ้น ณ วังกาบรางธรรมสถาน ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 16 – 21 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยมี คุณลัดดา ผ่องใส ที่ปรึกษาสมาคมสตรีไทย ผู้ให้การสนับสนุนมอบทุนการศึกษา 220 ทุน และผ้าห่มต้านหนาว 300 ผืน พร้อมคณะกรรมการผู้บริหารสมาคมสตรีไทยสากล ที่ปรึกษาฯ กลุ่มสตรีสมุทรปราการ และคณะกรรมการสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ร่วมมอบผ้าห่ม ถุงปันสุข แก่ชาวบ้านที่มารอรับผ้าห่มต้านหนาวในครั้งนี้


สมาคมสตรีไทยสากลได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาพร้อมถุงปันสุขให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน ประกอบด้วย โรงเรียนยอดดอนวัฒนา 220 ทุนๆละ 500 บาท พร้อมถุงปันสุข 220 ถุง , โรงเรียนผาเวียง 90 ทุนๆละ 500 บาท และถุงปันสุข 90 ถุง , โรงเรียนบ้านปางยาง 66 ทุน ทุนๆละ 500 บาท และถุงปันสุข 66 ถุง 64 ถุง และมองถุงปันสุขให้ชาวบ้าน จำนวน 30 ถุง


จากนั้นได้มอบผ้าห่มต้านหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบผ้าห่มต้านหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้านในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จำนวน 480 ผืน ตำบลแม่หอพระเชียงใหม่ 1,000 ผืน ถุงปันสุข 100 ถุง ในหมู่บ้านขุนแม่ละอุป, หมู่บ้านห้วยมะซาง, หมู่บ้านงูจี้, หมู่บ้านวนาหลวง, หมู่บ้านวังดิน, หมู่บ้านโป่งแยง และหมู่บ้านแก่นน้อย ท้ายนี้ ดร.จจิดาภา แต่สกุล นายกสมาคมสตรีไทยสากล ขอขอบคุณมายังผู้สนับสนุนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย


เจนกิจ นัดไธสง รายงาน