TFPA เปิดวิสัยทัศน์ เดินหน้าภารกิจส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป (TFPA – THAI FOOD PROCESSORS’ ASSOCIATION) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล พร้อมเดินหน้าภารกิจผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้เติบโตรับความเปลี่ยนแปลง

นายธรรศ ทังสมบัติ นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป นับเป็นส่วนที่มีบทบาทสำคัญต่อการส่งออกและสร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกไปทั่วโลกราว 2 แสนล้านบาทต่อปี ภารกิจหลักของ TFPA คือ การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสำเร็จรูป โดยให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือแก่สมาชิกเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การปรับตัวในด้านนวัตกรรมการผลิต การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร ประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน กับสมาชิกสมาคม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกมากว่า 210 บริษัท ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตสับปะรด กลุ่มผู้ผลิตทูน่าและอาหารทะเล กลุ่มผู้ผลิตผักและผลไม้ กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน และ กลุ่มผู้ผลิตอาหารพร้อมรับประทาน

ด้านนายองอาจ กิตติคุณชัย เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์ที่ทั่วโลกยังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 สินค้าอาหารแปรรูปยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดี TFPA ในฐานะผู้แทนของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ยังเดินหน้าพัฒนาแผนงาน ปี 2564-2565 ในการดำเนินงานด้านการสื่อสาร กระตุ้นและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

รวมถึงส่งเสริมความแข็งแกร่ง และยกระดับศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปของไทย ด้านมาตรฐานการผลิต และความพร้อม ความน่าเชื่อถือของความปลอดภัยด้านอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยบวกอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ทำให้เกษตรกร ชุมชน สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น