ลำพูน – จังหวัดลำพูนปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2565

สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 เกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง พร้อมปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2565

 

เมื่อวันที่ (5 ม.ค. 65) ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ระหว่าง 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 พร้อมปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2565

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำวันที่ 4 มกราคม 2565 ของจังหวัดลำพูน มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 5 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ 5 คน เป็นชาย 4 ราย หญิง 1 ราย อำเภอที่มีจำนวนผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ อำเภอลี้ 3 ราย อำเภอแม่ทา 1 ราย และอำเภอป่าซาง 1 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด สภาพรถไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางและทัศนวิสัยไม่ดี ในที่ประชุมยังได้เน้นย้ำในเรื่องของจุดตรวจและด่านชุมชน ให้สังเกตอาการของผู้ขับขี่ ว่ามีความพร้อมในการขับขี่หรือไม่ และตรวจสอบว่าผู้ขับขี่มีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยหรือไม่ รวมถึงควรเพิ่มมาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากขึ้น โดยตั้งจุดตรวจเพิ่มขึ้นและปรับให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมเสี่ยงหลักเพิ่มมากยิ่งขึ้น อาทิ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย ดื่มแล้วขับ และขับรถเร็วเกิดกฎหมายกำหนด

จังหวัดลำพูน ได้มีการเน้นย้ำให้ ส่วนราชการ และอำเภอทุกอำเภอ ปฏิบัติตามมาตรการ 5 ด้าน และเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 รสขม 1 ร. คือ ไม่ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด 2 ส.คือ ไม่ฝ่าฝืนไฟสัญญาณจราจรและไม่ขับรถย้อนศร 3 ข. คือมีใบขับขี่ คาดเข็มขัดนิรภัยและไม่แซงในที่ขับขัน 4 ม. คือไม่ขับขี่ขณะเมาสุรา สวมหมวกนิรภัย ไม่ใช้มอเตอร์ไซค์ที่ไม่ปลอดภัยและไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ และในที่ประชุมได้เน้นย้ำในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจังหวัดลำพูนได้ตั้งจุดบริการ จุดตรวจร่วม ร่วมถึงด่านชุมชนในพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการให้บริการและคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน พร้อมการเฝ้าระวังในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน ได้จัดให้มีจิตอาสาพระราชทาน คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนในกรณีที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาในพื้นที่ของจังหวัดลำพูน ไม่ว่าจะเป็นโดยรถยนต์ส่วนตัว โดยรถโดยสารประจำทางหรือทางรถไฟและยังไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถขอรับการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK หาเชื้อโควิด-19 จากจิตอาสาพระราชทานที่ได้ประจำตามจุดตรวจในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนได้ โดยสามารถรอฟังผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้โดยใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน