สระบุรี/สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2565

สระบุรี/สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2565

 


วันนี้( 3 ม.ค.2565) เวลา 13.25 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ร่วมรับเสด็จ


ทั้งนี้นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และประชาชน ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ
“เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรชาวไทย โดยร่วมกับพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก

ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ในวันที่ 16 มกราคม 2505 ซึ่งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) หรือฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ถือเป็นฟาร์มโคนมแห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นต้นแบบในการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมอย่างเป็นระบบ เกษตรกรสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ทั้งยังส่งเสริมการบริโภคนมเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ อ.ส.ค. จึงได้ถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมา ที่จะให้มีการจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นประจำทุกปี


สำหรับการจัดงานในปีนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องในวงการโคนมและอุตสาหกรรมนมจะได้พบปะ แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ความรู้ ทัศนคติ การเลี้ยง การผลิต ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน รวมทั้งเป็นเวทีในการแสดงความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนมของประเทศ


โดยมีรูปแบบการจัดงานในปีนี้ได้ยึดความประหยัด อย่างคุ้มค่า แต่ต้องให้สมพระเกียรติ พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทยสู่ next normal” มีหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจ อาทิ ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไร ให้ปลอดภัยในโคนม เพิ่มประสิทธิภาพการทำฟาร์มโคนมของเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยเทคโนโลยีและความคิดที่สร้างสรรค์ ฯลฯ นิทรรศการทางวิชาการของหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 มกราคม 2565 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน