แม่ฮ่องสอน-งานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา“เปิดฟ้าเมืองปาย ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สานสายใยใกล้ชิด 7 ชาติพันธุ์สัมพันธ์” (ชมคลิป)

แม่ฮ่องสอน-งานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา“เปิดฟ้าเมืองปาย ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สานสายใยใกล้ชิด 7 ชาติพันธุ์สัมพันธ์”

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=JLqtNbs0DAk[/embedyt]

 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา “งานเปิดฟ้าเมืองปาย ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สานสายใยใกล้ชิด 7 ชาติพันธุ์ สัมพันธ์”โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ มณีเลิศนายอำเภอปาย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ณ ที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกของกลุ่มจังหวัด และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดียิ่งด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การท่องเที่ยวมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ  เมื่อการท่องเที่ยวสามารถให้บริการได้ การจ้างงาน ก็เกิดขึ้น สินค้าทางการเกษตร ของฝาก ของที่ระลึก กิจกรรมต่างๆก็จะตามมา สามารถสร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) พฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป

ดังนั้นในช่วงที่ยังไม่สามารถเปิดประเทศ และรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนาเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา “เปิดฟ้าเมืองปาย ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สานสายใยใกล้ชิด 7 ชาติพันธุ์ สัมพันธ์” ในวันนี้

ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในนามของผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง  และแม่ฮ่องสอน) เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลักของภาคเหนือ มีประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา ที่มีอัตลักษณ์ทรงคุณค่า มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว  ทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นต้น

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกของกลุ่มจังหวัด และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยการจัดกิจกรรมงานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา ครั้งที่ 3 งานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา “งานเปิดฟ้าเมืองปาย ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สานสายใยใกล้ชิด 7 ชาติพันธุ์ สัมพันธ์” ระหว่าง 10 – 12 ธันวาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภายในงานมีกิจกรรม การประกวดธิดาชนเผ่าอ.ปาย การประกวดโคมไฟ การประกวดรำนก รำโต การประกวดธิดาชนเผ่าอำเภอปาย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน กาดหมั้วคนปาย การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการออกร้านกาชาด อำเภอปาย

ทั้งนี้ถือได้ว่าเป็นความร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม ตามอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัด โดยโครงการจะได้ดำเนินการจัดอีก 1 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในลำดับต่อไป โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงบันทึกรับรองตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม

วิภาดา/เชียงใหม่ ภาพ-ข่าว