จันทบุรี-ขนส่งจันทบุรีจัดโครงการค่ายอาสาจราจร Traffic Camp Chanthaburi รณรงค์ สร้างความรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

จันทบุรี-ขนส่งจันทบุรีจัด...

ลำพูน – ศึกษาธิการจังหวัดลำพูนปล่อยแถวรณรงค์การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และการเฝ้าระวังและการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

ลำพูน - ศึกษาธิการจังหวัด...